terça-feira, 9 de outubro de 2018

Filosofia Antiga. Handout. 8ª sessão.

       Associação
       74ª1-3 Princípio de semelhança
 Ἆρ’ οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα συμβαίνει τὴν ἀνάμνησιν εἶναι μὲν ἀφ’ ὁμοίωνεἶναι δὲ καὶ ἀπὸ ἀνομοίων;Mas então não é verdade que de acordo com todas estas coisas a anamnese acontece tanto a partir de semelhanças quanto a partir de dissemelhanças? 
      74ª5-7 deficit entre o dado e o tido em vista
Ἀλλ’ ὅταν γε ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἀναμιμνῄσκηταί τίς τιἆρ’    (5)οὐκ ἀναγκαῖον τόδε προσπάσχεινἐννοεῖν εἴτε τι ἐλλείπει τοῦτο κατὰ τὴν ὁμοιότητα εἴτε μὴ ἐκείνου οὗ ἀνεμνήσθη; Mas pelo menos quando alguém se lembra ou é lembrado de algo não é forçoso que passe previamente por isto: ter em mente se falta algo, de acordo com a semelhança ou não àquilo do qual é lembrado? 
       74ª9-b9
φαμέν πού τι  εἶναι ἴσονοὐ ξύλον λέγω ξύλῳ οὐδὲ λίθον λίθῳ οὐδ’ ἄλλοτῶν τοιούτων οὐδένἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα ἕτερόν τιαὐτὸ τὸ ἴσον·
 φῶμέν τι εἶναι ἢ μηδέν;Nós dizemos, penso eu, que o igual é algo, não estou a falar de um pedaço de madeira igual a outro pedaço de madeira nem de uma pedra igual a outra pedra nem de nenhumas coisas deste género, mas de qualquer coisa outra, diferente todas estas, do próprio igual em si. Dizemos, então que é algo ou que não é nada?
      74b1-9 Entes iguais e a ideia de igual
Φῶμεν μέντοι νὴ Δί’, ἔφη ὁ Σιμμίας, θαυμαστῶς γε.
 
 καὶ ἐπιστάμεθα αὐτὸ  ἔστιν;
Πάνυ γε δ’ ὅς.
Πόθεν λαβόντες αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμηνἆρ’ οὐκ ἐξ ὧν
νυνδὴ ἐλέγομεν ξύλα  λίθους  ἄλλα ἄττα ἰδόντες @1    (5)
ἴσαἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοήσαμενἕτερον ὂν τούτων
οὐχ ἕτερόν σοι φαίνεταισκόπει δὲ καὶ τῇδεἆρ’ οὐ λίθοι
μὲν ἴσοι καὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ ὄντα τῷ μὲν ἴσα φαίνεται,
τῷ δ’ οὔ
Dizemos, sem dúvida, por Zeus, disse Símias, de forma espantosa! E na verdade também temos uma representação “daquilo mesmo que é o que é”. Sem dúvida, disse ele. De onde é que captamos a representação do próprio? Não é verdade que é a partir, e em resultado, do que falávamos há pouco: ou pedaços de madeira ou pedras ou todas as outras coisas que vemos serem iguais? Não é a partir dessas coisas reais que captamos na mente uma outra coisa diferente delas? Ou não te parece a ti que é diferente? Examina, então também isto deste modo: não é verdade que há pedras e maderias que umas vezes parecem serem iguais para uma pessoa mas noutras circunstâncias e noutras vezes não o parecem?
       74c1-9
Τί δέ; αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν ὅτε ἄνισά σοι ἐφάνη, ἢ ἡ ἰσότης
ἀνισότης
;
  Οὐδεπώποτέ γε, ὦ Σώκρατες.
  Οὐ ταὐτὸν ἄρα ἐστίν, ἦ δ’ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ
τὸ ἴσον
.    (5)
  Οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες.
  Ἀλλὰ μὴν ἐκ τούτων γ’, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων
ἐκείνου τοῦ ἴσου, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε
καὶ εἴληφας
;
Mas então será que as coisas que são propriamente iguais parecer-te-ão algumas vezes desiguais ou a igualidade em si parecer-te-á a desigualdade?
Nunca jamais em tempo algum, Sócrates.
Não é, portanto, o mesmo: as coisas que são iguais e a própria igualdade.
Nunca, pelo menos é o que me parece a mim, Sócrates.
Mas cdertemente que, pelo menos, a partir das coisas que são iguais, mas diferentes do próprio igual em si mesmo, ainda assim tens uma noção intrínseca da representação do em si da igualdade tal como o captas enquanto tal? 
       74c11-d2
Οὐκοῦν ἢ ὁμοίου ὄντος τούτοις ἢ ἀνομοίου;
  Πάνυ γε.
  Διαφέρει δέ γε, ἦ δ’ ὅς, οὐδέν· ἕως ἂν ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ
(
d) ταύτης τῆς ὄψεως ἄλλο ἐννοήσῃς, εἴτε ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον,
ἀναγκαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι.
Portanto, também a respeito do semelhante e do dissemelhante se passa o mesmo que com o igual e o desigual?
Exactamente.
Não há nenhuma distinção, disse ele. Enquanto estiveres a olhar para uma coisa a partir da percepção óptica, tens uma noção intrínseca de um sentido, seja o sewmlhante seja o dissemelhante, e é inevitável, disse ele, que tal aconteça por anamnese.
       74d4
Τί δέ; ἦ δ’ ὅς· ἦ πάσχομέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ ἐν τοῖς
ξύλοις τε καὶ οἷς νυνδὴ ἐλέγομεν τοῖς ἴσοις; ἆρα φαίνεται   (5)
ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι ὥσπερ αὐτὸ τὸ ὃ ἔστιν, ἢ ἐνδεῖ τι
ἐκείνου τῷ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἢ οὐδέν;
Mas e o que se passa a respeito disto, perguntou ele: não será que fazemos uma experiência deste género a respeito do mesmo nas peças de madeira e também de todas as coisas de que temos falado até agora que são iguais? Pois, há-de parecer-nos a nós que as coisas que são iguais são do mesmo modo que aquilo mesmo que nós dissemos que é o que existe a partir de si enquanto tal ou será que falta algo a essas coisas daquele mesmo sentido que é como o próprio igual ou não faltará nada às coisas que são iguais para serem como o igual em si?
       74d9-e4
Οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν τίς τι ἰδὼν ἐννοήσῃ ὅτι βού-
λεται μὲν τοῦτο ὃ νῦν ἐγὼ ὁρῶ εἶναι οἷον ἄλλο τι τῶν ὄντων,    (10)
(
e) ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται τοιοῦτον εἶναι [ἴσον] οἷον ἐκεῖνο, ἀλλ’
ἔστιν φαυλότερον, ἀναγκαῖόν που τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα τυχεῖν
προειδότα ἐκεῖνο ᾧ φησιν αὐτὸ προσεοικέναι μέν, ἐνδεεστέρως
δὲ ἔχειν;
Portanto, estamos de acordo que, quando alguém está a ver alguma coisa tem uma noção intrínseca que pretende, por um lado, que aquilo mesmo que alguém está a ver seja diferente do modo como as restantes coisas são, mas por outro lado, o que está a ver está em falta relativamente à ideia que tem em mente e não é capaz de fazer que isso para que está a olhar seja do mesmo modo que o igual enquanto tal, mas é, antes mais reles? É inevitável, penso eu, cá para mim que quem tem noção disto encontrou previamente aquil mesmo relativamente ao qual estas coisas para que está a olhar se assemelhem, mas que estão em falta e têm uma menor imporância do que a própria ideia de igual.
       74e7-75a3
Τί οὖν; τὸ τοιοῦτον πεπόνθαμεν καὶ ἡμεῖς ἢ οὒ περί τε
τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον;
  Παντάπασί γε.
  Ἀναγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ
75
χρόνου ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν ὅτι
ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτα εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἔχει δὲ
ἐνδεεστέρως.
Mas então não é necessário que façamos uma experiência deste género também nós ou não há nenhuma diferença entre as coisas que são iguais e o igual em si mesmo?
De todo em todo, sim.
É necessário, portanto, que nós tenhamos um conhecimento prévio do igual enquanto tal antes daquele tempo quando nós vemos coisas iguais pela primeira vez e tenhamos uma noção intrínseca de que todas as coisas aspiram a ser como o próprio igual mas existem de um modo mais barato.
       75a5-b2
 Ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμενμὴ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐν-    (5)νενοηκέναι μηδὲ δυνατὸν εἶναι ἐννοῆσαι ἀλλ’  ἐκ τοῦ ἰδεῖν
 ἅψασθαι  ἔκ τινος ἄλλης τῶν αἰσθήσεων· ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω.
  
Ταὐτὸν γὰρ ἔστιν Σώκρατεςπρός γε  βούλεται δηλῶσαι  λόγος.    (10)
  
Ἀλλὰ μὲν δὴ ἔκ γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ ἐννοῆσαι ὅτι
(
b) πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐκείνου τε ὀρέγεται τοῦ 
ἔστιν ἴσονκαὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν·  πῶς λέγομεν 
Mas também estamos de acordo a respeito disto, a saber: que não podemos ter obtido noção intrínseca disto mesmo nem seria possível obter nenhuma noção a não ser a partir do ver e do tocar ou de ter alguma outra sensação, isto é, passa-se o mesmo para todas as coisas que são. Há uma diferença entre as coisas que são e o próprio ser que é em si. 
É isto mesmo aquilo relativamente ao qual a nossa conversa pretende aclarar.
Mas certamente, então, que é em resultado das percepções que se deve poder reconher que todas as coisas que existem na percepção aspiram a ser como as coisas iguais aspiram a ser o próprio igual mas estão em deficit relativamente ao em si. Ou não o dizemos?
       75b4-11
Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασθαι ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ τἆλλα
αἰσθάνεσθαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ   (5)
τοῦ ἴσου ὅτι ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα ἐκεῖσε ἀνοίσειν, ὅτι προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτ’ εἶναι οἷον
ἐκεῖνο, ἔστιν δὲ αὐτοῦ φαυλότερα.
  Ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, ὦ Σώκρατες.
  Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς    (10)
ἄλλας αἰσθήσεις εἴχομεν;
Antes de começarmos a ver e a ouvir e a ter qualquer percepção acontece que temos de ter compreendido a representação do próprio igual enquanto tal como existe, se é que no futuro estivermos para ver, a partir das sensações coisas iguais que se possam referir ao próprio igual e que desejamos avidamente que todas as coisas sem excepção sejam como aquilo relativamente ao qual são uma pechincha.
Éinevitável relativamente ao que temos estado a dizer, Sócrates.
Portanto, mal nascemos vemos logo e escutamos coisas e temos as restantes sensações. 
       75c1-6
(c)  Ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ἐπιστήμην
εἰληφέναι;
  Ναί.
  Πρὶν γενέσθαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰλη-
φέναι.    (5)
  Ἔοικεν. 
Mas énecessário, por outro lado, como dizemos que antes mesmo de fazermos a experiência das coisas tenhamos captado uma representação do próprio igual enquanto tal.
Sim
É necessário que tenhamos captado a representação disso antes mesmo de nascermos.
Parece, que sim


Sem comentários:

Enviar um comentário

TEMAS DE FILOSOFIA ANTIGA. 3ª SESSÃO. HANDOUT

3ª sessão. Handout. 19 de Feveiro, 2019 Sen. Ep. 58. 6.  Quomodo dicetur ο ὐ σία res necessaria , natura continens fundamentum o...