terça-feira, 2 de outubro de 2018

Filosofia Antiga. Handout. 6ª aula.

       ANAMNESE
       72e3-73a3:
Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ κατ’ ἐκεῖνόν γε
τὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληθής ἐστιν, ὃν σὺ εἴωθας
θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις   (5)
τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ
τινὶ χρόνῳ μεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνῃσκόμεθα
. τοῦτο δὲἀδύνατονεἰ μὴ ἦν που ἡμῖν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀν-
θρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι· ὥστε καὶ ταύτῃ ἀθάνατον ἡ ψυχή
τι ἔοικεν εἶναι.
E certamente, disse Cebes, interrompendo, também, de acordo com aquele argumento, oh Sócrates, no caso de ser verdadeiro, que tu costumas dizer com frequência: que para nós a aprendizagem / a compreensão (mathêsis) não é outra coisa senão recordação (anamnêsis). De acordo com isto, é necessário, talvez, que nós tenhamos aprendido / compreendido num tempo anterior aquelas coisas de que agora nos lembramos. Isto, porém, é impossível, se a nossa alma não tiver existido previamente a vir à forma humana. De tal sorte assim que a alma parece ser algo desprovido de morte.
       73a7-10: DEMONSTRAÇÕES 
ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρωποιἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷαὐτοὶ λέγουσιν πάντα 
ἔχεικαίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ @1 ὀρθὸς λόγοςοὐκ ἂν οἷοί τ’ ἦσαν τοῦτο ποιῆσαι
Os humanos, quando são interrogados, se alguém [souber] interrogar bem, são capazes de dizer como são todas as coisas – ainda que se por acaso não suceder que tenham no seu interior uma representação nem um sentido correcto, não são capazes de o fazer.
       73b6-c2: ACESSO EPISTEMOLÓGICO
Ἀπιστῶ μέν [σοι] ἔγωγε δ’ ὃς  Σιμμίαςοὔαὐτὸ δὲ  τοῦτοἔφηδέομαι παθεῖν περὶ οὗ  λόγοςἀναμνησθῆναικαὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέμνημαι καὶ πείθομαι· οὐδὲν μεντἂν ἧττον ἀκούοιμι νῦν πῇ σὺ ἐπεχείρησας λέγεινΤῇδ’ ἔγωγε δ’ ὅςὁμολογοῦμεν γὰρ δήπουεἴ τίς τιἀναμνησθήσεταιδεῖν αὐτὸν τοῦτο πρότερόν ποτε ἐπίστασθαι.
Preciso de passar pela experiência, é necessário fazer-se a experiência, do recordar-se, ser recordado. Se alguém vier a recordar-se de alguma coisa, é necessário que tenha alguma vez anteriormente feito uma ideia, obtido um conhecimento, tido uma representação disso mesmo de qeu faz ideia, tem conhecimento, tem uma representação.
       LSJ: EPISTÊMÊ
       ἐπιστήμη, (ἐπίσταμαιacquaintance with a matter, understandingskill, as in archery, S.Ph.1057; in war, Th.1.121, 6.72, 7.62; πρὸςτὸνπόλεμον Lys.33.7 (fort. leg. περίπερὶτὰμαθήματα Pl. Phlb.55d; τοῦνεῖν Id.Grg.511c; ἐπιστήμῃ skilfullyοἱμὴτοὺςἐπαίνους ποιούμενοι Plot.5.5.13. 2. professional skill: hence, professionοἱτὴνἰατρικὴνμεταχειριζόμενοι PFay.106.22 (ii A.D.); ζωγράφος τὴν. painter by profession, POxy.896.5 (iv A.D.). II. generally, knowledgeἐπιστήμῃσύμουπροὔχοιςἄν S.OT1115; πάντ’ ἐπιστήμηςπλέως full of knowledge in all things, Id.Ant.721, cf. Tr. 338; ἐκτῆς. E.Fr.522.3; δοξαστική, opp. ἀλήθεια, Pl.Sph.233c: pl., kinds of knowledgeμυρίαιἀνδρῶνἐπιστᾶμαιπέλονται B.9.38, cf. Pl.Smp.208a. 2. scientific knowledge, science, opp. δόξα, Pl.R.477b sq., Hp.Lex4, Pl.Plt.301b, Arist.APo88b30, EN1139b18: coupled with ἐμπειρία and τέχνη, Pl.R.422c, cf. Ion536c, Arist.Metaph.981a2: pl., the sciences, freq. in Pl. (R.522c, al.), etc.
       73c4-d1: EXPRESSÕES DE CAPTAÇÃO
Ἆρ’ οὖν καὶ τόδε ὁμολογοῦμενὅταν ἐπιστήμη παραγίγνηται τρόπῳ τοιούτῳἀνάμνησιν εἶναιλέγω δὲ τίνα    (5)τρόποντόνδεἐάν τίς τι ἕτερον  ἰδὼν  ἀκούσας  τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῷἀλλὰ καὶ
ἕτερον ἐννοήσῃ οὗ μὴ  αὐτὴ ἐπιστήμη ἀλλ’ ἄλληἆρα οὐχὶ τοῦτο δικαίως λέγομεν ὅτι ἀνεμνήσθηοὗ τὴν ἔννοιαν
ἔλαβεν; Ora não é verdade que também chegamos a acordo a respeito disto? Quando se gera um conhecimento deste modo, há uma recordação? Estou a falar deste modo: se alguém vê, ouve ou tem alguma percepção (aisthêsin labôn) de qualquer coisa, não apenas reconhece (gnôi) essa coisa mas também tem em mente (ennoêsêi) uma segunda outra coisa diferente, algo de que o conhecimento não é o mesmo mas outro, não é justamente isto que dizemos ser recordado (anamnêsthê), de que passou a ter uma noção, que passou a ter em mente (ENNOIA)?  
      ARGUMENTO (C. J. ROWE, 1993, p. 165)
       It occurs especially (malista) in relation to things which have been forgotten ‘through lapse of time and lack of attention’ (e1-3)
       What one is reminded of may be either like or unlike the thing which does the reminding (e5-74a3)
       Where it is like, one necessarily has in mind whether the resemblance is lacking in any respect or not (74a5-7)
       73d3-10: ASSOCIAÇÃO
ἄλλη που ἐπιστήμη ἀνθρώπου καὶ λύρας.
Οὐκοῦν οἶσθα ὅτι οἱ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσιν λύραν ἢ ἱμάτιον   (5)
ἢ ἄλλο τι οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, πάσχουσι
τοῦτο· ἔγνωσάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ ἔλαβον τὸ
εἶδος
 τοῦ παιδὸς οὗ ἦν ἡ λύρα; τοῦτο δέ ἐστιν ἀνάμνησις·
ὥσπερ γε καὶ Σιμμίαν τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη,
καὶ ἄλλα που μυρία τοιαῦτ’ ἂν εἴη.    
(10)
O conhecimento de um homem é diferente do conhecimento de uma lira. Por conseguinte, tu sabes que os namorados, qunado vêm uma lira ou uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que os seus amados costumem usar, passam por qualquer coisa deste género: no momento em que reconhecem a lira (não apenas como lira mas como a lira de alguém) captam na sua mente a imagem da rapariga / do rapaz a quem pertence a lira. Isto é qualquer coisa do género da recordação. Tal como se alguém vir Símias será muitas vezes lembrado de Cebes, e o mesmo se passa com milhares de exemplos.  
       73e1-3: ESQUECIMENTO
Οὐκοῦν δ’ ὅςτὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστιμάλιστα
μέντοι ὅταν τις τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα  ὑπὸ χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη ἐπελέληστο;
Portanto, disse ele, a recordação é qualquer coisa deste género? Sobretudo, quando a alguém sucede a respeito destas coisas ter-se esquecido já delas ou pela passagem do tempo e por não as revisitar. 
       73e5-10: IMAGEM, FANTASIA, RECORDAÇÃO
Τί δέ δ’ ὅς· ἔστιν ἵππον γεγραμμένον ἰδόντα καὶ   (5)λύραν γεγραμμένην ἀνθρώπου ἀναμνησθῆναικαὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον Κέβητος ἀναμνησθῆναιΟὐκοῦν καὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον αὐτοῦ Σιμμίου ἀναμνησθῆναι;    
Mas como é que então, disse ele: quando alguém vê um cavalo desenhado e uma lira desenhada pode ser lembrado de um homem, e ao ver Símias desenhado pode ser lembrado de Cebes? Portanto, também, quando alguém vê Símias desenhado pode ser lembrado do próprio Símias? 


Sem comentários:

Enviar um comentário

TEMAS DE FILOSOFIA ANTIGA. 3ª SESSÃO. HANDOUT

3ª sessão. Handout. 19 de Feveiro, 2019 Sen. Ep. 58. 6.  Quomodo dicetur ο ὐ σία res necessaria , natura continens fundamentum o...