domingo, 14 de outubro de 2018

Antiga. Handout. 9

Τὸν ἰητρὸν δοκέει μοι ἄριστον εἶναι πρόνοιαν ἐπιτηδεύειν·
προγιγνώσκων γὰρ καὶ προλέγων παρὰ τοῖσι νοσέουσι τά τε παρεόντα 
καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαιὁκόσα τε παραλεί-
πουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγεύμενοςπιστεύοιτ’ ἂν μᾶλλον
γιγνώσκειν τὰ τῶν νοσεόντων πρήγματαὥστε τολμᾷν ἐπιτρέπειν    (5)
τοὺς ἀνθρώπους σφέας ἑωυτοὺς τῷ ἰητρῷΤὴν δὲ θερα- 
πείην ἄριστα ἂν ποιέοιτο, προειδὼς τὰ ἐσόμενα ἐκ τῶν παρεόν- 
των παθημάτων. Ὑγιέας μὲν γὰρ ποιέειν ἅπαντας τοὺς ἀσθενέοντας
ἀδύνατον· τοῦτο γὰρ τοῦ προγιγνώσκειν τὰ μέλλοντα ἀποβήσεσθαι 
κρέσσον ἂν ἦν·

       Antiga. 9
       74d4
Τί δέ δ’ ὅς·  πάσχομέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ ἐν τοῖς
ξύλοις τε καὶ οἷς νυνδὴ ἐλέγομεν τοῖς ἴσοιςἆρα φαίνεται   (5)
ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι ὥσπερ αὐτὸ τὸ  ἔστιν ἐνδεῖ τι
ἐκείνου τῷ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ ἴσον οὐδέν;
Mas e o que se passa a respeito disto, perguntou ele: não será que fazemos uma experiência deste género a respeito do mesmo nas peças de madeira e também de todas as coisas de que temos falado até agora que são iguais? Pois, há-de parecer-nos a nós que as coisas que são iguais são do mesmo modo que aquilo mesmo que nós dissemos que é o que existe a partir de si enquanto tal ou será que falta algo a essas coisas daquele mesmo sentido que é como o próprio igual ou não faltará nada às coisas que são iguais para serem como o igual em si?
       74d9-e4
Οὐκοῦν ὁμολογοῦμενὅταν τίς τι ἰδὼν ἐννοήσῃ ὅτι βού-
λεται μὲν τοῦτο  νῦν ἐγὼ ὁρῶ εἶναι οἷον ἄλλο τι τῶν ὄντων,    (10)
(e) ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται τοιοῦτον εἶναι [ἴσον] οἷον ἐκεῖνοἀλλ
ἔστιν φαυλότερονἀναγκαῖόν που τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα τυχεῖν
προειδότα ἐκεῖνο  φησιν αὐτὸ προσεοικέναι μένἐνδεεστέρως
δὲ ἔχειν;
Portanto, estamos de acordo que, quando alguém está a ver alguma coisa tem uma noção intrínseca que pretende, por um lado, que aquilo mesmo que alguém está a ver seja diferente do modo como as restantes coisas são, mas por outro lado, o que está a ver está em falta relativamente à ideia que tem em mente e não é capaz de fazer que isso para que está a olhar seja do mesmo modo que o igual enquanto tal, mas é, antes mais reles? É inevitável, penso eu, cá para mim que quem tem noção disto encontrou previamente aquil mesmo relativamente ao qual estas coisas para que está a olhar se assemelhem, mas que estão em falta e têm uma menor imporância do que a própria ideia de igual.
       74e7-75a3
Τί οὖν; τὸ τοιοῦτον πεπόνθαμεν καὶ ἡμεῖς ἢ οὒ περί τε
τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον;
  Παντάπασί γε.
  Ἀναγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ
75
χρόνου ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν ὅτι
ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτα εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἔχει δὲ
ἐνδεεστέρως.
Mas então não é necessário que façamos uma experiência deste género também nós ou não há nenhuma diferença entre as coisas que são iguais e o igual em si mesmo?
De todo em todo, sim.
É necessário, portanto, que nós tenhamos um conhecimento prévio do igual enquanto tal antes daquele tempo quando nós vemos coisas iguais pela primeira vez e tenhamos uma noção intrínseca de que todas as coisas aspiram a ser como o próprio igual mas existem de um modo mais barato.
       75a5-b2
 Ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμενμὴ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐν-    (5)νενοηκέναι μηδὲ δυνατὸν εἶναι ἐννοῆσαι ἀλλ’  ἐκ τοῦ ἰδεῖν
 ἅψασθαι  ἔκ τινος ἄλλης τῶν αἰσθήσεων· ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω.
  
Ταὐτὸν γὰρ ἔστιν Σώκρατεςπρός γε  βούλεται δηλῶσαι  λόγος.    (10)
  
Ἀλλὰ μὲν δὴ ἔκ γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ ἐννοῆσαι ὅτι
(
b) πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐκείνου τε ὀρέγεται τοῦ 
ἔστιν ἴσονκαὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν·  πῶς λέγομεν 
Mas também estamos de acordo a respeito disto, a saber: que não podemos ter obtido noção intrínseca disto mesmo nem seria possível obter nenhuma noção a não ser a partir do ver e do tocar ou de ter alguma outra sensação, isto é, passa-se o mesmo para todas as coisas que são. Há uma diferença entre as coisas que são e o próprio ser que é em si. 
É isto mesmo aquilo relativamente ao qual a nossa conversa pretende aclarar.
Mas certamente, então, que é em resultado das percepções que se deve poder reconher que todas as coisas que existem na percepção aspiram a ser como as coisas iguais aspiram a ser o próprio igual mas estão em deficit relativamente ao em si. Ou não o dizemos?
       75b4-11
Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασθαι ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ τἆλλα
αἰσθάνεσθαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ   (5)
τοῦ ἴσου ὅτι ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα ἐκεῖσε ἀνοίσειν, ὅτι προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτ’ εἶναι οἷον
ἐκεῖνο, ἔστιν δὲ αὐτοῦ φαυλότερα.
  Ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, ὦ Σώκρατες.
  Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς    (10)
ἄλλας αἰσθήσεις εἴχομεν;
Antes de começarmos a ver e a ouvir e a ter qualquer percepção acontece que temos de ter compreendido a representação do próprio igual enquanto tal como existe, se é que no futuro estivermos para ver, a partir das sensações coisas iguais que se possam referir ao próprio igual e que desejamos avidamente que todas as coisas sem excepção sejam como aquilo relativamente ao qual são uma pechincha.
Éinevitável relativamente ao que temos estado a dizer, Sócrates.
Portanto, mal nascemos vemos logo e escutamos coisas e temos as restantes sensações. 
       75c1-6
(c)  Ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ἐπιστήμην
εἰληφέναι;
  Ναί.
  Πρὶν γενέσθαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰλη-
φέναι.    (5)
  Ἔοικεν. 
Mas énecessário, por outro lado, como dizemos que antes mesmo de fazermos a experiência das coisas tenhamos captado uma representação do próprio igual enquanto tal.
Sim
É necessário que tenhamos captado a representação disso antes mesmo de nascermos.
Parece, que sim
       Retenção, lembrança de primeira ordem e ordem n
Fantasia
Consciência de imagem
Recordação
Tema enquanto tal, sujeito, adumbração: distância, posição, lado virado para nós. 
Fantasia e recordação.
Percepção e fantasma.
       Espera, expectativa, esperança
       Espera, prognóstico, diagnóstico, boletim informativo, brochura, prospecto, previsão, predição, antevisão.
       Hipócrates, prognostikon
Τὸν ἰητρὸν δοκέει μοι ἄριστον εἶναι πρόνοιαν ἐπιτηδεύειν·προγιγνώσκων γὰρ καὶ προλέγων παρὰ τοῖσι νοσέουσι τά τε παρεόντα
καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι
, ὁκόσα τε παραλεί-
πουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγεύμενος, πιστεύοιτ’ ἂν μᾶλλον
γιγνώσκειν τὰ τῶν νοσεόντων πρήγματα, ὥστε τολμᾷν ἐπιτρέπειν
τοὺς ἀνθρώπους σφέας ἑωυτοὺς τῷ ἰητρῷ. Τὴν δὲ θερα-
πείην ἄριστα ἂν ποιέοιτο, προειδὼς τὰ ἐσόμενα ἐκ τῶν παρεόν-
των παθημάτων
. Ὑγιέας μὲν γὰρ ποιέειν ἅπαντας τοὺς ἀσθενέοντας
ἀδύνατον· τοῦτο γὰρ τοῦ προγιγνώσκειν τὰ μέλλοντα ἀποβήσεσθαι
κρέσσον ἂν ἦν·
       ἐπιτηδεύω
ἐπιτηδεύωimpf. ἐπετήδευον Pl.Phd.64a : aor. ἐπετήδευσα Th.1.37 : pf.ἐπιτετήδευκα, Pass. -ευμαι, Pl.Hp.Ma.304b, Lys.13.65 : (as if a compd. of ἐπί, *τηδεύω, but it is formed directly from ἐπιτηδές):—pursue or practisea thing, make it one's business, c.acc., εὐπαθείας Hdt.1.135, etc.; ἐν τοῖς κακοῖς .. ἀνάγκη κἀπιτηδεύειν κακά S.El.309;  λαλιάν Ar.Ra.1069; εὐσέβειαν Antipho 2.3.11;  τὸ δ’ ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ ἐπετήδευσαν Th.1.37;  τέχνην, μουσικήν, Pl.Tht.149a, X.Ath.1.13, etc.; ἐ. τι πρός τι invent with a view to.., Hdt.6.125:—Pass., to be practised, ὅσα κακὰ καὶ αἰσχρά τινι ἐπιτετήδευται Lys.13.65; also, to be made so and so by art, opp. to being so by nature, Hdt.1.98; of dogs, to be carefully trained,πρός τι X.Cyr.1.6.40. 2. c. inf.. take care to do, use to do, Hdt.3.18, 4.170, Pl.Grg.524c, Jul.Or.1.3d, etc.; also ἐ. ὅπως .. Hdt.3.102. 3. abs. in part., οὐδὲν αὐτοὶ ἐπιτηδεύοντες without any deliberate purpose on our part, Speus. ap.  Theol.Ar.61; ἐπιτηδεύσας on purpose,Hld.5.31.
       Pronoia
πρόνοιαIon. προν-οίη, ἡ, (πρόνοος) perceiving beforehand, foresight, foreknowledge, τοὖπος τὸ θεοπρόπον τᾶς παλαιφάτου π. S.Tr.823 (lyr.); προνοίαισι τοῦ πεπρωμένου A.Ag.684 (lyr.). 2. πρόγνωσις II.b, Hp. ap.Gal.18 (2).8. II. foresightforethought, ἐπῄνεσ’ . . πρόνοιαν ἣν ἔθου S.Aj.536; π. δ’ ἐστὶν οὐδενὸς σαφής Id.OT978; προνοίας οὕνεκα so far as foresight, caution is required, Id.Ph.774, cf.El.1015; ἐκ προνοίης with forethought, purposely, Hdt.1.120,159, etc.; opp. κατὰ τύχην, Id.8.87, cf. Antipho 5.21, Lys.26.19, Pl.Phdr.241e; ἀπὸ προνοίας τινῶν by their precautions, Th.8.95; τὴν π. τὴν ἐς ἡμέας ἔχουσαν Hdt. 8.144; προνοίᾳ τῶν συγγενῶν, φίλων, τῆς πόλεως, by care for . . , And.1.56; esp. of crimes committed with designor malice prepense, ἐκ προνοίας τραῦμα, ἐκ π. φόνοι, Aeschin.3.212, Din.1.6, etc.; ἐκ π. ἀποθνῄσκειν Antipho 1.22, cf. Lys.3.28; τὰ ἐκ π., opp. ἀκούσια, Arist.Pol. 1300b26; so οὐδεμία π. ἐστι τραύματος no intention of wounding, Lys.3.41; πρόνοιαν ἔχειν (or ἴσχειν) τινός to take thought for . . , show care for . . , E.Alc.1061, Th.2.89, etc.; περί τινος S.Ant.283; ὑπέρ τινος Isoc.16.9; ἡ τοῦ χόρτου π. PFlor.131.7 (iii A. D.), cf. 148.2 (iii A. D.): c. inf., πολλὴν π. εἶχεν εὐσχήμως (fort. εὐσχήμων) πεσεῖν E. Hec.569; πολλὴν π. ἔχειν μέλλοντας . . to beware of doing a thing, Antipho 5.91; π. ποιεῖσθαί τινος D.21.97, etc.: pl., X.Oec.7.38. 2. providence, τοῦ θείου ἡ π. Hdt.3.108; τοῦ θεοῦ S.OC1180; θεία π.E.Ph. 637 (troch.); πρόνοιαι θεῶν Pl.Ti.44c: abs., divine providence,προνοίας ἔργῳ X.Mem.1.4.6, etc., cf.Zeno Stoic.1.44, Cleanth.ib.121, Chrysipp. ib.2.168, al. (περὶ προνοίας as title of one of his works, ib.3.203).
       προγιγνώσκω
προγιγνώσκωIon. and later προ-γῑνώσκωfut. -γνώσομαι: Ep. aor. inf.προγνώμεναι h.Cer.257:—know, perceive, learn, or understand beforehand,τι l.c.; τὰ στοιχεῖα Pl.Tht.203d: abs., E.Hipp.1072; π. ὅτι . . X.Eq.Mag.8.12:—Medic., know before being told, declare unaided, τά τε παρεόντα καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι Hp. Prog.1; τοὺς καιρούς Id.Aër.2. 2. prognosticate, π. χειμῶνα αἱ μέλιτται Arist.HA627b10. 3. foreknow, λαόν Ep.Rom.11.2, al. 4. c. gen., π. τῶν θεῶν learn things in advance of . . , Philostr.VA8.7. II. judge beforehand, ἐς τὸ μέλλον καλὸν π. Th.2.64; provide, τιX.Cyr.2.4.11:—Pass., παρὰ τῷ διαιτητῇ προεγνωσμένος ἀδικεῖν judged beforehand to have done wrong, D.29.58, cf. Inscr.Délos 502 A 12 (iii B.C.).
       προλέγω
προλέγωpick out, choose, prefer, Ἀθηναίωνπρολελεγμένοι Il.13.689; ἐξοχώτατοιπρολέγονται Pi.N.2.18; ἀριστῆεςπασᾶνἐκπολίωνπρολελεγμένοι Theoc.13.18. II. foretell, Aeol. aor. part. προλέξαις Alc.Supp.22.7; predict, of an oracle, Hdt.1.53, 8.136; μέμνησθ’ ἁγὼπρολέγω A.Pr.1071 (anap.), cf. S.OT973; π.πρόρρησιν, of a physician, v.l. in Hp.Prog.15; τὰμέλλοντα Pl.Euthphr.3c, cf. D. 19.298. b. say beforehand, ταῦταὅτι. . Pl.R.337a, cf. Euthd. 275e, Hyp.Lyc.7; ὡςπρολέλεκται as was said above, Demetr.Eloc. 89; προλεχθείς the aforesaidPMasp.32.63 (vi A. D.), al.
       πρόοιδα
πρόοιδα, inf. προειδέναι, part. προειδώς, pf. (with plpf. προῄδη, -ῄδειν,fut. προείσομαι); late aor. inf. προειδῆσαι Phld.Rh.1.286 S.:—know beforehand, Hdt.1.20, 7.235, 9.41, And.2.21, Lys.16.15, etc.; περὶτούτωντὴνἀλήθειαν Pl.Grg.459e; τὸνθάνατον ib.523d; ὃν[καιρὸνοὐπροῄδεινἐσόμενον Isoc.12.127; πὅτι. . D.8.50; π. τίς χορηγὸς [ἔσται]Id.4.36; ἐξ οὐ προειδότος unforeseen, D.C.69.4: c. part., μὴ ἐπ’ ἀγαθῷ . . κατοικισθησόμενον (sc. τὸ Πελαργικόν) Th.2.17.

Sem comentários:

Enviar um comentário

TEMAS DE FILOSOFIA ANTIGA. 3ª SESSÃO. HANDOUT

3ª sessão. Handout. 19 de Feveiro, 2019 Sen. Ep. 58. 6.  Quomodo dicetur ο ὐ σία res necessaria , natura continens fundamentum o...