segunda-feira, 29 de outubro de 2018

Antiga. Handout. 29 de Outubro

       FUNDAMENTO
Não é pouca coisa o que tu procuras; pois a causa da geração e da destruição deve ser completamente investigada.
διαπραγμᾰτεύομαιdiscuss or examine thoroughly, τοῦτοντὸνλόγονPl.Phd.77d; τὴναἰτίαν ib.95e.
αἴτι-οςαον, more rarely οςον Ar.Pl.547: (v. αἰτία):—culpable, responsibleἐπεὶοὔτίμοιαἴτιοίεἰσιν Il.1.153, cf. B.10.34, Hdt.7.214: Comp. αἰτιώτερος Th.4.20: Sup., τοὺςαἰτιωτάτους the most guilty, Hdt.6.50; αἰτινος Id.3.52. 2. Subst., αἴτιοςthe accused, the culprit, A.Ch.70, etc.; οἱαἴτοῦπατρός they who have sinned against my father, ib.273:—c. gen. rei, οἱαἴ.τοῦφόνου ib.117, cf. S.Ph.590, Hdt.4.200. II. responsible for, c. gen. rei, Hdt.1.1, etc. ; αἴτιόςτινόςτινι being the cause of a thing to a person, Lys.13.57, cf. D.23.54, Isoc.8.100: c. inf., αἴτὸνἠέραξηρὸνεἶναι Hdt.2.26; τοῦμὴφαλακροῦσθαι Id.3.12, etc.; αἴθανεῖν S.Ant.1173; αἰπεμφθῆναιἄγγελον Antipho 5.23, cf. Lys.13.82; αἴτιοςτὸσὲἀποκρίνασθαι Pl.La.190e: Comp., τοῦ. . ἐλευθέρανεἶναι. . αἰτιώτερον D.24.5, cf. 51.21: Sup. αἰτιώτατος,ἐντῷστενῷναυμαχῆσαιmainly instrumental in causing the sea-fight, Th.1.74; αἰτοῦμὴἀποθανεῖνD.20.42; -ώτατόντικαὶτελέωςδραστικόν Phld.D.1.23. 2. αἴτιοντόcause, Hp.VM6 (pl.), 21, Hdt.7.125, E.IA939, Th.4.26, etc.; τίποτ’ οὖνἐστιτὸαἴτιοντό. . μηδέναεἰπεῖν; D.8.56; freq. in Philos., τὸδ’ αἴτούτουεἶναιὅτι. . Pl.Phd.11oe, etc.
IV. in Philosophy: 1. nature as an originating power, φ.λέγεται. . ὅθενκίνησιςπρώτηἐνἑκάστῳτῶνφύσειὄντων Arist.Metaph.1014b16; δὲθεὸςκαὶφοὐδὲνμάτηνποιοῦσιν Id.Cael.271a33; δὲφοὐδὲνἀλόγωςοὐδὲμάτηνποιεῖ ib.291b13; μὲντέχνηἀρχὴἐνἄλλῳδὲφἀρχὴἐναὐτῷId.Metaph.1070a8, cf. Mete.381b5, etc.; φκρύπτεσθαιφιλεῖ Heraclit.123; γοητείατῆςφ. Plot.4.4.44; φκοινή, the principle of growth in the universe, Cleanth.Stoic.1.126; as Stoic t.t., the inner fire which causes preservation and growth in plants and animals, defined as πῦρτεχνικὸνὁδῷβαδίζονεἰςγένεσινStoic.1.44, cf. 35, al., S.E.M.9.81; Nature, personified, χάριςτῇμακαρίᾳΦ. Epicur.Fr.469; ΦκαὶΕἱμαρμένηκαὶἈνάγκη Phld. Piet.12; κατωφερὴςΦCorp.Herm.1.14. 2. elementary substance, κινδυνεύειλέγωνταῦταπῦρκαὶὕδωρκαὶγῆνκαὶἀέραπρῶταἡγεῖσθαιτῶνπάντωνεἶναικαὶτὴνφὀνομάζειναὐτὰταῦτα Pl.Lg. 891c, cf. Arist.Fr.52 (defined as τὴνπρώτηνοὐσίαν. . ὑποβεβλημένηνἅπασιτοῖςγεννητοῖςκαὶφθαρτοῖςσώμασιGal.15.3); τῶνφύσειὄντωντὰστοιχεῖάφασινεἶναιφύσινArist.Metaph.1014b33: pl., Epicur.Ep. 1p.6U., al.; ἄτομοιφatoms, Democr.ap. Diog.Oen.5, Epicur.Ep. 1p.7U.; ἄφθαρτοιφ. Phld.Piet.83. 3. concrete, the creation, 'Nature', ἀθανάτου. . φύσεωςκόσμονἀγήρων E.Fr.910 (anap.); περὶφύσεώςτεκαὶτῶνμετεώρωνἀστρονομικὰἄτταδιερωτᾶν Pl.Prt.315c; περὶφύσεως, title of works by Xenophanes, Heraclitus, Gorgias, Epicurus, etc.; [σοφίαἣνδὴκαλοῦσιπερὶφύσεωςἱστορίαν Pl.Phd.96a; περὶφἀφοριζόμενοιδιεχώριζονζῴωντεβίονδένδρωντεφύσινλαχάνωντεγένη Epicr.11.13 (anap.); so later, φτὸὑπὸψυχῆςτῆςπάσηςταχθέν Plot.2.2.1; τὰστοιχεῖατῆςφ.Corp.Herm.1.8; αἱδύοφ., i.e. heaven and earth, light and darkness, etc., PMag.Leid.W.6.42.
       ΓΕΝΕΣΙΣ
III. production, generation, coming into being, opp. ὄλεθρος, Parm.8.21; more usu. opp. φθορά, Pl.Phlb.55a, etc.; περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς,title of work by Arist.: generally, formationπύου Hp.Aph.2.47; origination, makingἱματίων, περὶ τὰ ἀμφιέσματα, Pl. Plt.281b,3; γ. καὶ οὐσία δικαιοσύνης Id.R.359a.
       ΦΘΟΡΑ
2. Philos., passing out of existence, ceasing to be, γενομένῳ παντὶ φ. ἐστι Pl.R. 546a; περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς Id.Phd.95e, title of work by Arist., cf. Pl.Phlb.55a, Arist.Ph.229b13, Gal.6.6; ἡ φ. μεταβολή τίς ἐστι  τῶν φθειρομένων εἰς τοὐναντίον ἑκάστῳ Plu.2.948f: pl., Pl.Phd.96b, R.490e, al.: with dat. (instrumental), ἡ μεγίστη φθορὰ ὕδασιν Id.Ti.23c, cf. 22d.
       96a
Quando eu era jovem, Cebes, estava tremendamente ansioso pelo tipo de sabedoria a que chamam de investigação da natureza. Eu pensei que era uma coisa gloriosa saber as causas de tudo, por que cada coisa vem a ser e por que perece e porque existe; ὑπερήφανος γάρ μοι
ἐδόκει εἶναι, εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑκάστου, διὰ τί γίγνεται
ἕκαστον καὶ διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι.
       97c
É a mente (nous) que organiza e causa todas as coisas. Fiquei satisfeito com esta teoria da causa, e pareceu-me de alguma forma certo que a mente deveria ser a causa de todas as coisas, e pensei: 'Se é assim, a mente, organizando as coisas, organiza tudo e estabelece cada coisa como é melhor para ela ser o que é. Então, se alguém desejar encontrar a causa da geração, destruição ou existência de uma coisa particular, deve descobrir que tipo de existência, ou estado passivo de qualquer tipo, ou atividade, é melhor para ela.
       97d1-3
ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτου
οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὐτοῦ ἐκεί-
νου καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀλλ’ ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον.
ἀναγκαῖον δὲ εἶναι τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι·
τὴν αὐτὴν γὰρ εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν.
E, portanto, em relação a essa coisa em particular, e a respeito de outras coisas também, um homem não precisa de examinar nada para além do que é melhor e mais excelente; pois então ele necessariamente saberá também o que é inferior, já que a ciência de ambos é a mesma.
       Excurso: Arist. MF, II.
       97c1-d1
ὡς ἄρα νοῦς ἐστιν ὁ
διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ τῇ αἰτίᾳ ἥσθην τε
καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων
αἴτιον
, καὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦθ’ οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν
κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκαστον τιθέναι ταύτῃ ὅπῃ
    (5)
ἂν βέλτιστα ἔχῃ· εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν
περὶ ἑκάστου ὅπῃ γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν
περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλτιστον αὐτῷ ἐστιν ἢ εἶναι ἢ
(
d) ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν·
       (994a)   Ἀλλὰ μὴν ὅτι γ’ ἔστιν ἀρχή τις καὶ οὐκ ἄπειρα τὰ @1
αἴτια τῶν ὄντων οὔτ’ εἰς εὐθυωρίαν οὔτε κατ’ εἶδος, δῆλον.
οὔτε γὰρ ὡς ἐξ ὕλης τόδ’ ἐκ τοῦδε δυνατὸν ἰέναι εἰς ἄπειρον
(οἷον σάρκα μὲν ἐκ γῆς, γῆν δ’ ἐξ ἀέρος, ἀέρα δ’ ἐκ πυρός,
καὶ τοῦτο μὴ ἵστασθαι)
Além disso, é óbvio que existe algum primeiro princípio, e que as causas das coisas não são infinitamente numerosas, seja em sequência direta ou em espécie. Pois, a geração material de uma coisa a partir de outra não pode continuar numa progressão infinita (por exemplo, carne feita de terra, terra feita de ar, ar feito de fogo, e assim sucessivamente, sem parar).
       994a5-8. causa eficiente
       οὔτε ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως (οἷον    (5)
τὸν μὲν ἄνθρωπον ὑπὸ τοῦ ἀέρος κινηθῆναι, τοῦτον δ’ ὑπὸ τοῦ
ἡλίου, τὸν δὲ ἥλιον ὑπὸ τοῦ νείκους, καὶ τούτου μηδὲν εἶναι
πέρας)
nem a fonte da mudança (por exemplo, o homem pode ser movido pelo ar, o ar pelo sol, o sol pela contenda, sem nenhum limite para a série).
       994a8-10: causa final
ὁμοίως δὲ οὐδὲ τὸ οὗ ἕνεκα εἰς ἄπειρον οἷόν τε ἰέναι,
βάδισιν μὲν ὑγιείας ἕνεκα, ταύτην δ’ εὐδαιμονίας, τὴν δ’ εὐδαιμο-
νίαν ἄλλου, καὶ οὕτως ἀεὶ ἄλλο ἄλλου ἕνεκεν εἶναι
Da mesma forma, a causa final também não pode retroceder até ao infinito - caminhar tendo a saúde como o seu objetivo, e saúde tendo a felicidade como o seu objectivo, e assim sucessivamente a felicidade teria um outro objectivo ainda: uma coisa seria sempre feita por causa de uma outra sem cessar.
       994a10-19: causa formal
E é exatamente o mesmo com a causa formal. Pois, no caso de todos os termos intermédios de uma série que estão contidos entre um primeiro e um último termo, o termo anterior é necessariamente a causa daqueles que o seguem; porque se tivéssemos que dizer qual dos três é a causa, deveríamos dizer "o primeiro". Em todo o caso, não é o último termo a causa, porque o que vem no fim não é a causa de nada. Nem será o termo intermédio, que é apenas a causa de um [sc.: do último termo] (e não faz diferença se há um termo intermédio ou vários, nem se eles são infinitos ou limitados em número). Mas de séries que são infinitas deste modo, e em geral do infinito, todas as partes são igualmente intermédias até ao momento presente. Assim, se não há um primeiro termo, não há nenhuma causa.
καὶ ἐπὶ    (10)
τοῦ τί ἦν εἶναι δ’ ὡσαύτως. τῶν γὰρ μέσων, ὧν ἐστί  τι ἔσχατον καὶ πρότερον, ἀναγκαῖον εἶναι τὸ πρότερον αἴτιον
τῶν μετ’ αὐτό. εἰ γὰρ εἰπεῖν ἡμᾶς δέοι τί τῶν τριῶν αἴτιον,
τὸ πρῶτον ἐροῦμεν· οὐ γὰρ δὴ τό γ’ ἔσχατον, οὐδενὸς γὰρ τὸ
τελευταῖον· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ μέσον, ἑνὸς γάρ (οὐθὲν δὲ    (15)
διαφέρει ἓν ἢ πλείω εἶναι, οὐδ’ ἄπειρα ἢ πεπερασμένα). τῶν
δ’ ἀπείρων τοῦτον τὸν τρόπον καὶ ὅλως τοῦ ἀπείρου πάντα τὰ
μόρια μέσα ὁμοίως μέχρι τοῦ νῦν· ὥστ’ εἴπερ μηδέν ἐστι
πρῶτον, ὅλως αἴτιον οὐδέν ἐστιν.


Sem comentários:

Enviar um comentário

TEMAS DE FILOSOFIA ANTIGA. 3ª SESSÃO. HANDOUT

3ª sessão. Handout. 19 de Feveiro, 2019 Sen. Ep. 58. 6.  Quomodo dicetur ο ὐ σία res necessaria , natura continens fundamentum o...