segunda-feira, 19 de março de 2018

TFA, 3ª feira, 20 de Março. Textos

Txt. 1
8.1. DL. 7.55-58
(55)   Τς δδιαλεκτικς θεωρίας συμφώνως δοκετος πλείστοις
πτοπερφωνς νάρχεσθαι τόπου. ἔστι δφωνὴ ἀὴρ πεπλη-
γμένος τὸ ἴδιον ασθητν κος, ὥς φησι Διογένης Βαβυλώνιος
ν τΠερφωνς τέχνῃ. ζου μέν στι φων ἀὴρ πὸ ὁρμς
πεπληγμένος, νθρώπου δ’ στιν ναρθρος καὶ ἀπδιανοίας   (5)
κπεμπομένη, ὡς Διογένης φησίν, ἥτις πδεκατεσσάρων τν
τελειοται. κασμα δ’ στν φων καττος Στωικούς, ὥς
φησιν ρχέδημός τ’ ν τΠερφωνς καΔιογένης καὶ Ἀντί-
(56) πατρος καΧρύσιππος ν τδευτέρτν Φυσικν. πν γρ τ
ποιον σμά στι· ποιεδὲ ἡ φωνπροσιοσα τος κούουσιν
πτν φωνούντων. λέξις δέ στιν καττος Στωικούς, ὥς φησι @1
 Διογένης, φωνὴ ἐγγράμματος, οον μέρα. λόγος δέ στι φων
σημαντικὴ ἀπδιανοίας κπεμπομένη, <οον μέρα στί>. διά-   (5)
λεκτος δέ στι λέξις κεχαραγμένη θνικς τε καὶ Ἑλληνικς, ἢ
λέξις ποταπή, τουτέστι ποικατδιάλεκτον, οον κατμν τν
τθίδα Θάλαττα, κατδτν άδα μέρη.
  Τς δλέξεως στοιχεά στι τεκοσιτέσσαρα γράμματα.
τριχς δλέγεται τγράμμα, <τό τε στοιχεον>τε χαρακτρ   (10)
(57) τοστοιχείου κατὸ ὄνομα, οον λφα· φωνήεντα δέ στι τν
στοιχείων πτά, α, ε, η, ι, ο, υ, ω· φωνα δὲ ἕξ, β, γ, δ, κ, π, τ.
διαφέρει δφωνκαλέξις, ὅτι φωνμν καὶ ὁ ἦχός στι, λέξις
δτὸ ἔναρθρον μόνον. λέξις δλόγου διαφέρει, ὅτι λόγος ε
σημαντικός στι, λέξις δκαὶ ἀσήμαντος, ὡς βλίτυρι, λόγος δὲ   (5)
οδαμς. διαφέρει δκατλέγειν τοπροφέρεσθαι· προφέρονται
μν γρ αφωναί, λέγεται δτπράγματα, ἃ δκαλεκτ
τυγχάνει.
  Τοδλόγου στμέρη πέντε, ὥς φησι Διογένης τ’ ν τ
Περφωνς καΧρύσιππος, νομα, προσηγορία, ῥῆμα, σύνδεσμος,   (10)
ρθρον· δ’ ντίπατρος κατν μεσότητα τίθησιν ν τος Περ
λέξεως κατν λεγομένων.
(58)   στι δπροσηγορία μν καττν Διογένην μέρος λόγου
σημανον κοινν ποιότητα, οον νθρωπος, Ἵππος· νομα δέ
στι μέρος λόγου δηλον δίαν ποιότητα, οον Διογένης, Σωκρά-
της· ῥῆμα δέ στι μέρος λόγου σημανον σύνθετον κατηγόρημα,
ς Διογένης, ἤ, ὥς τινες, στοιχεον λόγου πτωτον, σημανόν   (5)
τι συντακτν περί τινος τινν, οον Γράφω, Λέγω· σύνδεσμος
δέ στι μέρος λόγου πτωτον, συνδον τμέρη τολόγου· ρθρον @1
δέ στι στοιχεον λόγου πτωτικόν, διορίζον τγένη τν νομάτων
κατος ριθμούς, οον Ὁ, Ἡ, Τό, Οἱ, Αἱ, Τά.

H.S. Long, Diogenis Laertii vitae philosophorum, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1964 (repr. 1966): 1:1-246; 2:247-565.

οἱ δὲ ἀπὸ τῆς
8.3 Sexto Empírico, AM 8.10-13.
Στοᾶς λέγουσι μὲν τῶν τε αἰσθητῶν τινὰ καὶ τῶν νοη-
τῶν ἀληθῆ, οὐκ ἐξ εὐθείας δὲ τὰ αἰσθητά, ἀλλὰ κατ’
ἀναφορὰν τὴν ὡς ἐπὶ τὰ παρακείμενα τούτοις νοητά.
ἀληθὲς γάρ ἐστι κατ’ αὐτοὺς τὸ ὑπάρχον καὶ ἀντικεί-    (5)
μενόν τινι, καὶ ψεῦδος τὸ μὴ ὑπάρχον καὶ [μὴ] ἀν-
τικείμενόν τινι· ὅπερ ἀσώματον ἀξίωμα καθεστὼς
νοητὸν εἶναι.
(11) … καὶ δὴ τῆς μὲν πρώτης δόξης προεστήκασιν οἱ   (5)
ἀπὸ τῆς Στοᾶς, τρία φάμενοι συζυγεῖν ἀλ- 
λήλοις, τό τε σημαινόμενον καὶ τὸ σημαῖνον καὶ τὸ 
(12) τυγχάνον, ὧν σημαῖνον μὲν εἶναι τὴν φωνήν, οἷον
τὴν Δίων, σημαινόμενον δὲ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τὸ ὑπ’
αὐτῆς δηλούμενον καὶ οὗ ἡμεῖς μὲν ἀντιλαμβανό- 
μεθα τῇ ἡμετέρᾳ παρυφισταμένου διανοίᾳ, οἱ δὲ 
βάρβαροι οὐκ ἐπαΐουσι καίπερ τῆς φωνῆς ἀκούοντες,    (5)
τυγχάνον δὲ τὸ ἐκτὸς ὑποκείμενον, ὥσπερ αὐτὸς  
Δίων. τούτων δὲ δύο μὲν εἶναι σώματα, καθάπερ 
τὴν φωνὴν καὶ τὸ τυγχάνον, ἓν δὲ ἀσώματον, ὥσπερ
τὸ σημαινόμενον πρᾶγμα, καὶ λεκτόν, ὅπερ ἀληθές
τε γίνεται  ψεῦδος.

J. Mau and H. Mutschmann, Sexti Empirici opera, vols. 2 & 3, 2nd edn., Leipzig: Teubner, 2:1914; 3:1961: 2:3-429; 3:1-177.
Retrieved from: http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0544:002:202438


8.7 Sexto Empírico, AM 8.79-84
τὰ νῦν δὲ ἐκεῖνο ῥητέον, ὅτι τὸ αὐτοτελὲς @1 
ἀξίωμα σύνθετον εἶναι θέλουσιν, οἷον τὸ ἡμέρα ἔστι” σύγ- 
κειται ἔκ τε τοῦ ἡμέρα καὶ τοῦ ἔστιν. ἀσώματον δὲ οὐδὲν    (5)
οὔτε συντεθῆναι οὔτε μερισθῆναι δύναται· ἴδια γὰρ σωμά-
των ἐστὶ ταῦτα. τοίνυν οὐδέν ἐστιν αὐτοτελὲς πρᾶγμα οὐδὲ
(80) ἀξίωμα. πᾶν τε λεκτὸν λέγεσθαι δεῖ, ὅθεν καὶ 
ταύτης ἔτυχε τῆς προσηγορίας· οὐδὲν δὲ λεκτὸν λέγεται,
ὡς παριστᾶσιν οἱ ἀπορητικοί· οὐκ ἄρα ἔστι τι λεκτόν. 
 ἕπεται μηδὲ ἀξίωμα εἶναι μηδὲν ἀληθὲς  ψεῦδος. λέ-
γειν γάρ ἐστι, καθὼς αὐτοί φασιν οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς,    (5)
τὸ τὴν τοῦ νοουμένου πράγματος σημαντικὴν 
προφέρεσθαι φωνήν, οἷον τοῦδε τοῦ στίχου·
    μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληιάδεω Ἀχιλῆος. 
(81) ἀλλὰ τούτου γε τὴν σημαντικὴν φωνὴν ἀμήχανόν ἐστι 
προφέρεσθαι διὰ τὸ οὗ τὰ μέρη μὴ συνυπάρχει, μηδὲ 
αὐτὸ ἐκεῖνο ὑπάρχειν, τούτου δὲ τοῦ πράγματος τὰ μέρη 
μὴ συνυπάρχειν, ὥστε μηδ’ αὐτὸ ὑπαρκτὸν εἶναι. τὸ
δ’ ὅτι ἀσυνύπαρκτά ἐστιν αὐτοῦ τὰ μέρη, αὐτόθεν δείκνυ-   (5)
ται. ὅτε γὰρ τὸ πρῶτον ἡμιστίχιον προφερόμεθα, οὔπω 
ἔστι τὸ δεύτερον, καὶ ὅτε τὸ δεύτερον προφερόμεθα,
οὐκέτ’ ἔστι τὸ πρῶτον, ὥστε τὸν μὲν ὅλον στίχον οὐ προ- 
(82) φερόμεθα. καὶ μὴν οὐδὲ τὸ ἡμιστίχιον· ὅταν γὰρ πάλιν
τὸ πρῶτον τοῦ ἡμιστιχίου μέρος λέγωμεν, τότε οὔπω τὸ 
δεύτερον αὐτοῦ μέρος προφερόμεθα, καὶ ὅτε τὸ δεύτερον 
προφερόμεθα, οὐκέτι λέγομεν τὸ πρῶτον, ὥστε οὐδὲ τὸ
ἡμιστίχιον ὑπάρχει. κἂν δὲ σκοπῶμεν, οὐδὲ μία λέξις,   (5)
οἷον  μῆνιν”· ὅτε γὰρ τὴν μη συλλαβὴν λέγομεν, οὐδέπω 
τὴν νιν προφερόμεθα, καὶ ὅτε τὴν νιν προφερόμεθα,
(83) οὐκέτι τὴν μη. εἰ οὖν ἀδύνατόν ἐστιν ὑπάρχειν τι οὗ τὰ 
μέρη ἀσυνύπαρκτά ἐστι, δέδεικται δὲ καὶ ἐπὶ μιᾶς λέξεως 
ἀσυνύπαρκτα τὰ μέρη, ῥητέον μηδεμίαν ὑπάρχειν λέξιν.
διὰ τοῦτο δὲ οὐδὲ ἀξίωμα,  φασι σύνθετον εἶναι, οἷον @1
τὸ τοιοῦτο Σωκράτης ἔστιν”. ὅτε γὰρ λέγεται Σωκράτης,   (5)
οὔπω ἔστι τὸ ἔστιν, καὶ ὅτε τὸ ἔστι λέγεται, τὸ Σωκράτης 
οὐκέτι ἔστιν. οὐδέποτε ἄρα ὅλον ὑπάρχει τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ
μέρη τοῦ ὅλου· τὰ δὲ μέρη τούτου οὐκ ἔστιν ἀξιώματα. 
(84) οὐκ ἄρα ἔστι τι ἀξίωμα. καίτοι τί περὶ ὅλου τοῦ ἀξιώμα-
τος διέξιμεν τοῦ Σωκράτης ἔστιν”, ὅτε καὶ αὐτὸ κατ’ ἰδίαν 
τὸ πτωτικὸν τὸ Σωκράτης οὐ δύναται ἐν ὑπάρξει νοεῖσθαι 
διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν; φημὶ δὲ διὰ τὸ μὴ συνυπάρχειν 
τὰ συστατικὰ αὐτοῦ μόρια.   (5)

J. Mau and H. Mutschmann, Sexti Empirici opera, vols. 2 & 3, 2nd edn., Leipzig: Teubner, 2:1914; 3:1961: 2:3-429; 3:1-177.
Retrieved from: http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0544:002:230234
 

8.13. Esteves de Alexandria, in int. 11,8-12, 7
φησὶ τοίνυν Ἀριστοτέλης ὅτι
τὰ τοιαῦτα διαφέρουσι τοῦ ὀνόματος κατὰ τοῦτοδιότι τὸ μὲν ὄνομα μετὰ
τοῦ ἦν  ἔστιν  ἔσται συνταττόμενον πάντως ἀληθεύει  ψεύδεταιταῦτα 
δὲ οὔτὸ δὲ ἔστιν καὶ ἦν καὶ ἔσταιὡς ἐπεσημάνατο  φιλόσοφος Πορ-    (5)
φύριοςἐπὶ αὐτῶν μόνων τῶν ὑπαρκτικῶν ῥημάτων εἴρηται καὶ οὐκέτι ἐπὶ 
τῶν ἄλλων ῥημάτωντὰ μὲν γὰρ ἄλλα ῥήματα ταῖς πτώσεσι συνταττόμενα
ἀσύντακτα αὐτόθεν γίνονται· Σωκράτους γὰρ περιπατεῖ’ οὐδεὶς λέγειὅθεν
ἱστορεῖ ἐνταῦθα καὶ τὴν διάταξιν τῶν Στωϊκῶνὅτι τὸ κατηγορούμενόν 
τινος  ὀνόματος κατηγορεῖται ἤγουν εὐθείας  πτώσεωςκαὶ εἰ μὲν ὀνό-    (10)
ματος αὐτοτελῆ τὸν λόγον ἀπεργάζεται  οὐκ αὐτοτελῆκαὶ εἰ μὲν
αὐτοτελῆ τὸν λόγον ἀπεργάζεταικαλοῦσιν αὐτὸν κατηγόρημα  σύμβαμα
ταὐτὸν γὰρ καλεῖται παρ’ αὐτοῖς καὶ δῆλον τὸ αἴτιον· κατηγόρημα γὰρ
λέγουσινδιότι κατὰ τοῦ ὑποκειμένου ἀγορεύεται ἤτοι λέγεται καὶ κατηγο-
ρεῖταισύμβαμα δὲ διότι συνέβη τὸ βαδίζειν τῷ Σωκράτειεἰ δὲ οὐκ αὐτο-    (15)
τελῆ τὸν λόγον ἀπεργάζεταικαλεῖται παρακατηγόρημα  παρασύμβαμαὡς
Σωκράτης φιλεῖ’· λείπει γὰρ τινάεἰ δὲ πάλιν πτώσεως κατηγορεῖται 
αὐτοτελῆ τὸν λόγον ἀπεργάζεται *** ἔλαττον  κατηγόρημα ὡς τῷ
Σωκράτει μεταμέλει’· ἢ <οὐκ> αὐτοτελῆ τὸν λόγον ἀπεργάζεται, καὶ καλοῦσιν
αὐτὸ ἔλαττον ἢ παρακατηγόρημα ἢ ἔλαττον ἢ παρασύμβαμα, ὡς ‘Σωκράτει    (20)
μέλει’· λείπει γὰρ τινός, οἷον Ἀλκιβιάδου ἤ τινος ἄλλου. 

M. Hayduck, Stephani in librum Aristotelis de interpretatione commentarium [Commentaria in Aristotelem Graeca 18.3. Berlin: Reimer, 1885]: 1-68.

8.18 Sexto Empírico, PH 1.65-66
οὐκοῦν
ἐπὶ τὸν λόγον ἔλθωμεν. τούτου δὲ ὁ μέν ἐστιν ἐνδιά-
θετος ὁ δὲ προφορικός. ἴδωμεν οὖν πρότερον περὶ τοῦ
ἐνδιαθέτου. οὗτος τοίνυν κατὰ τοὺς μάλιστα ἡμῖν ἀντι-
δοξοῦντας νῦν δογματικούς, τοὺς ἀπὸ τῆς Στοᾶς, ἐν   (5)
τούτοις ἔοικε σαλεύειν, τῇ αἱρέσει τῶν οἰκείων καὶ
φυγῇ τῶν ἀλλοτρίων, τῇ γνώσει τῶν εἰς τοῦτο συν-
τεινουσῶν τεχνῶν, τῇ ἀντιλήψει τῶν κατὰ τὴν
(66) οἰκείαν φύσιν ἀρετῶν <καὶ> τῶν περὶ τὰ πάθη.

H. Mutschmann, Sexti Empirici opera, vol. 1, Leipzig: Teubner, 1912: 3-131, 133-209.

8.20 Fílon de Alexandria, De vita Mosis 2, 127-129
διττὸς γὰρ ὁ λόγος ἔν τε τῷ παντὶ καὶ ἐν ἀνθρώπου @1
φύσει· κατὰ μὲν τὸ πᾶν ὅ τε περὶ τῶν ἀσωμάτων καὶ παραδειγματικῶν
ἰδεῶν, ἐξ ὧν ὁ νοητὸς ἐπάγη κόσμος, καὶ ὁ περὶ τῶν ὁρατῶν, ἃ δὴ
μιμήματα καὶ ἀπεικονίσματα τῶν ἰδεῶν ἐκείνων ἐστίν, ἐξ ὧν ὁ αἰσθητὸς    (5)
οὗτος ἀπετελεῖτο· ἐν ἀνθρώπῳ δ’ ὁ μέν ἐστιν ἐνδιάθετος, ὁ δὲ προφο-
ρικός, <καὶ ὁ μὲν> οἷά τις πηγή, ὁ δὲ γεγωνὸς ἀπ’ ἐκείνου ῥέων· καὶ
τοῦ μέν ἐστι χώρα τὸ ἡγεμονικόν, τοῦ δὲ κατὰ προφορὰν γλῶττα καὶ
(128) στόμα καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα φωνῆς ὀργανοποιία.

L. Cohn, Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 4, Berlin: Reimer, 1902 (repr. Berlin: De Gruyter, 1962): 119-268.
Retrieved from: http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0018:022:187269

BOERI, M. D., & SALLES, R. (2014). Los filósofos estoicos: ontología, lógica, física y ética traducción, comentario filosófico y edición anotada de los principales textos griegos y latinos. Santiago de Chile: Ediciones Alberto Hurtado. (LFE)

ΣΩ. Λόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται περὶ
ὧν ἂν σκοπῇ. ὥς γε μὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνομαι. τοῦτο γάρ
μοι ἰνδάλλεται διανοουμένη οὐκ ἄλλο τι ἢ διαλέγεσθαι, αὐτὴ
ἑαυτὴν ἐρωτῶσα καὶ ἀποκρινομένη, καὶ φάσκουσα καὶ οὐ
φάσκουσα.
Pl. Tht. 189e6-190a6

 

ΞΕ. Οὐκοῦν διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν· πλὴν ὁ μὲν
ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς γιγνόμενος
τοῦτ’ αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσθη, διάνοια;   (5)

Pl. Sph. 263e3-5
Sem comentários:

Enviar um comentário

TEMAS DE FILOSOFIA ANTIGA. 3ª SESSÃO. HANDOUT

3ª sessão. Handout. 19 de Feveiro, 2019 Sen. Ep. 58. 6.  Quomodo dicetur ο ὐ σία res necessaria , natura continens fundamentum o...