quarta-feira, 7 de março de 2018

Temas de Filosofia Antiga. Textos da 5ª aula. 08-03-2018

Temas de Filosofia Antiga
5ª sessão

António de Castro Caeiro

Txt. 1.
6.1. DL 7. 49-51
 Ἀρέσκει τοῖς Στωικοῖς τὸν περὶ φαντασίας καὶ αἰσθήσεως
προτάττειν λόγον, καθότι τὸ κριτήριον, ἀλήθεια τῶν πρα-
γμάτων γινώσκεται, κατὰ γένος φαντασία ἐστί, καὶ καθότι περὶ
συγκαταθέσεως καὶ περὶ καταλήψεως καὶ νοήσεως λόγος,
προάγων τῶν ἄλλων, οὐκ ἄνευ φαντασίας συνίσταται. προηγεῖται   (5)
γὰρ φαντασία, εἶθ διάνοια ἐκλαλητικὴ πάρχουσα, πάσχει
π τῆς φαντασίας, τοῦτο ἐκφέρει λόγῳ.
(50)   Διαφέρει δὲ φαντασία καὶ φάντασμα· φάντασμα μὲν γάρ ἐστι
δόκησις διανοίας οἵα γίνεται κατὰ τοὺς πνους, φαντασία δέ ἐστι
τύπωσις ἐν ψυχῇ, τουτέστιν ἀλλοίωσις, ὡς Χρύσιππος ἐν τῷ
δευτέρῳ Περὶ ψυχῆς ὑφίσταται. οὐ γὰρ δεκτέον τὴν τύπωσιν
οἱονεὶ τύπον σφραγιστῆρος, πεὶ ἀνένδεκτόν ἐστι πολλοὺς τύπους   (5)
κατὰ τὸ αὐτὸ περὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθαι. νοεῖται δὲ φαντασία π
πάρχοντος κατὰ τὸ πάρχον ἐναπομεμαγμένη καὶ ἐναποτετυπω-
μένη καὶ ἐναπεσφραγισμένη, οἵα οὐκ ἂν γένοιτο π μ πάρ-
χοντος.
(51)   Τῶν δὲ φαντασιῶν καταὐτοὺς αἱ μέν εἰσιν αἰσθητικαί, αἱ
δοὔ· αἰσθητικαὶ μὲν αἱ διαἰσθητηρίου αἰσθητηρίων λαμβανό-
μεναι, οὐκ αἰσθητικαὶ δαἱ διὰ τῆς διανοίας καθάπερ τῶν @1
ἀσωμάτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν λόγῳ λαμβανομένων. τῶν δ
αἰσθητικῶν <αἱ μὲν> π παρχόντων μετεἴξεως καὶ συγκατα-   (5)
θέσεως γίνονται. εἰσὶ δὲ τῶν φαντασιῶν καὶ μφάσεις αἱ ὡσανεὶ
π παρχόντων γινόμεναι.
  Ἔτι τῶν φαντασιῶν αἱ μέν εἰσι λογικαί, αἱ δὲ ἄλογοι· λογικαὶ
μὲν αἱ τῶν λογικῶν ζῴων, ἄλογοι δὲ αἱ τῶν ἀλόγων. αἱ μὲν οὖν
λογικαὶ νοήσεις εἰσίν, αἱ δἄλογοι οὐ τετυχήκασιν ὀνόματος. καὶ   (10)
αἱ μέν εἰσι τεχνικαί, αἱ δὲ ἄτεχνοι· ἄλλως γοῦν θεωρεῖται π
τεχνίτου εἰκὼν καὶ ἄλλως π ἀτέχνου.

Obs.: formas complexas de intencionalidade modal, determinação do estatuto do Gegenstand im Wie. Moldar, impressionar, selar ou plasmar. Exterior afectante e alterador do interior. A dissociação ontológica entre o que aparece e o que fica em nós do que aparece, a impressão deixada não é o objecto em nós.


Txt. 2
Frag. 6.2 Aécio, 4.12.1-5
PHANTASIA = Pathos en têi psychêi ginómenon, endeiknumenon hauto te kai to pepoiêkos.
(54)   Aëtii plac. IV. 12, 1 (DDG p. 401, 14)Τίνι διαφέρει φαν-
τασία φανταστὸν φανταστικὸν φάντασμα. Gal. hist. philos. 93. cf.
Nemesius p. 171–73 ed. Matth.
  
Χρύσιππος διαφέρειν ἀλλήλων φησὶ τέτταρα ταῦταφαντασία
μ
ὲν οὖν ἐστι πάθος ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενονἐνδεικνύμενον ἐν αὑτῷ   (5)
καὶ τὸ πεποιηκός· οἷον πειδὰν δι’ ὄψεως θεωρῶμεν τὸ λευκόνἔστι
π
άθος τὸ ἐγγεγενημένον διὰ τῆς ὁράσεως ἐν τῇ ψυχῇκαὶ <κατὰ>
τοῦτο τὸ πάθος εἰπεῖν ἔχομενὅτι πόκειται λευκὸν κινοῦν μᾶς·
μοίως καὶ διὰ τῆς ἁφῆς καὶ τῆς ὀσφρήσεως. —Εἴρηται δὲ  φαν-
τασία π τοῦ φωτός· καθάπερ γὰρ τὸ φῶς αὑτὸ δείκνυσι καὶ τὰ @1    (10)
ἄλλα τὰ ἐν αὐτῷ περιεχόμενακαὶ  φαντασία δείκνυσιν ἑαυτὴν καὶ 
τὸ πεποιηκὸς αὐτήν.
  
Φανταστὸν δὲ τὸ ποιοῦν τὴν φαντασίαν· οἷον τὸ λευκὸν καὶ
τὸ ψυχρὸν καὶ πᾶν ,τι ἂν δύνηται κινεῖν τὴν ψυχήντοῦτ’ ἔστι
φανταστόν.    (15)
  
Φανταστικὸν δέ ἐστι διάκενος ἑλκυσμός, πάθος ἐν τῇ ψυχῇ
π’ οὐδενὸς φανταστοῦ γινόμενον καθάπερ π τοῦ σκιαμαχοῦντος καὶ
κενοῖς πιφέροντος τὰς χεῖρας· τῇ γὰρ φαντασίᾳ πόκειταί τι φαν-
ταστόντῷ δὲ φανταστικῷ οὐδέν.
  
Φάντασμα δέ ἐστιν ἐφ’  ἑλκόμεθα κατὰ τὸν φανταστικὸν διά-   (20)
κενον ἑλκυσμόν· ταῦτα δὲ γίνεται π τῶν μελαγχολώντων καὶ μεμη-
νότων·  γοῦν τραγικὸς Ὀρέστης ὅταν λέγῃ (Eur. Or. 255sq.)·
  
 μῆτερἱκετεύω σε, μ ’πίσειέ μοι
  
τὰς αἱματωποὺς καὶ δρακοντώδεις κόρας·
  
αὗται γάραὗται πλησίον θρώσκουσί μου,   (25)
λέγει μὲν αὐτὰ ὡς μεμηνώςὁρᾷ δὲ οὐδένἀλλὰ δοκεῖ μόνον· διὸ
καί φησιν αὐτῷ Ἠλέκτρα·
  μ
έν’,  ταλαίπωρ’, ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις,
  
ὁρᾷς γὰρ οὐδὲν ὧν δοκεῖς σάφ’ εἰδέναι,
ὡς καὶ παρ’ μήρῳ Θεοκλύμενος (Od. υ 350).    (30)

Ex.: Vemos uma coisa que é branca, algo branco, extensão branca a recobrir qualquer coisa. Há uma afecção que se gera no interior da mente através de um acto da visão, dia tês horaseôs. Assim, de acordo com isto podemos dizer que temos uma afecção de branco, porque algo de branco que efectivamente existe nos põe em movimento. Tal como a luz que se revela a si própria e tudo o que envolve, assim também a phantasia se revela a si própria e o ente que a produz. O PHANTASTON, o que aparece produz a phantasia: o branco, o frio, tudo o que é capaz de pôr a mente em movimento. O que é fantástico/ uma ficção, PHANTASTIKON é uma atracção vazia. Gera na mente uma afecção a partir de nada que apareça, como alguém que faz sombra ou põe as mãos sobre conteúdos vazios. À Phantasia subjaz algo que aparece, à aparência fantástica ficcional nada aparece.
PHANTASIA, PATHOS, PEPOIÊKOS, PATHOS TO ENGEGENÊMENON, HUPOKEISTHAI, PHANTASTON, POIOUN TÊN PHANTASIAN, PHANTASTIKON, DIAKENOS HELKUSMOS.

Txt. 3
Frag. 6.3. DL 7.52-53
Várias formas de representação de conteúdos.
Ta kata periptôsin enoêthê (captação em carne e osso do que é dado na percepção), ta kath’ homoiotêta (X retirado a partir do que está ao seu lado: Sócrate da sua estátua), kat’ analogian (aucsêtikôs: Tifão, gigante; meiôtikôs: pigmeu), ta kata metaphesin (Os olhos no peito), ta kata synthesin (Hipocentauro, Bucéfalo), ta kata enantiôsin (A morte), kata metabasin (os dizíveis, o lugar), kata steresin (amputado de mão, cego).

Txt. 4
Frag. 6.4. Aécio, 4.11.1-4 (Cf. Arist. MF, I, i.)
Escala de compreensão: aumento de abstracção e género perda do pormenor. Método de composição ou o todo é mais do que a soma das partes?
To hêgemonikon meros tês psychês (como uma tabela apta a ser escrita).
Mia hekastên tôn ennoiôn
Ho tês anagraphês tropos ho dia tôn aisthêseôn
Apelthontos autou, mnêmên echousin
Homoeideis pollai mnêmai genôntai, tote phamen echein empeirian
Empeiria gar esti to tôn homoeidôn phantasiôn plêthos
Tôn d’ ennoiôn anepitechnêtôs
Di didaskalias kai epimeleias// Prolêpseis

Txt. 5
6.5 Sexto Empírico, AM 7.242-247
Assentimento falsos e verdadeiros, como os que aconteceram a Orestes, derivado da sua loucura provocada por Electra (pela experiência directa a partir de algo que existe, há assentimento verdadeiro, uma vez que Electra existia. Mas enquanto faz experiência a partir de uma Erinia é falso, porque não há Erinias). Alguém a sonhar a partir de Dion que etá vivo sonha com uma atracção falsa e vazia como se se tratasse da presença real de Dion: hôs apo huparchontos tinos prosepipten, kata tous hupnous hôs apo parestõtos oneiropoleitai pseudê kai diákenon helkusmon.

  Ἀλλ’  μὲν φαντασία κατὰ τοὺς π τῆς Στοᾶς οὕτω
δυσαπόδοτός ἐστι· τῶν δὲ φαντασιῶν πολλαὶ μὲν καὶ
(242) 
ἄλλαι εἰσὶ διαφοραίπαρκέσουσι δὲ αἱ λεχθησόμεναι.
τούτων γὰρ αἱ μέν εἰσι πιθαναίαἱ δὲ πίθανοιαἱ δὲ
π
ιθαναὶ μα καὶ πίθανοιαἱ δὲ οὔτε πιθαναὶ οὔτε πί-
θανοι. πιθαναὶ μὲν οὖν εἰσιν αἱ λεῖον κίνημα περὶ ψυ-
χὴν ἐργαζόμεναιὥσπερ νῦν τὸ μέραν εἶναι” καὶ τὸ μ    (5)
διαλέγεσθαι” καὶ πᾶν  τῆς μοίας ἔχεται περιφανείας,
πίθανοι δὲ αἱ μ τοιαῦται ἀλλ’ ποστρέφουσαι μᾶς τῆς
(243) 
συγκαταθέσεωςοἷον εἰ μέρα ἐστίνοὐκ ἔστιν ἥλιος πὲρ
γῆς· εἰ σκότος ἐστίνμέρα ἐστίν.” πιθαναὶ δὲ καὶ πί-
θανοι καθεστᾶσιν αἱ κατὰ τὴν πρός τι σχέσιν ὁτὲ μὲν
τοῖαι γινόμεναι ὁτὲ δὲ τοῖαι, οἷον αἱ τῶν πόρων
λόγων, οὔτε δὲ πιθαναὶ οὔτε πίθανοι καθάπερ αἱ τῶν    (5)
τοιούτων πραγμάτων ἄρτιοί εἰσιν οἱ ἀστέρες· περισσοί 
εἰσιν οἱ ἀστέρες. τῶν δὲ πιθανῶν [ πιθάνων] φαν-
(244) τασιῶν αἱ μέν εἰσιν ἀληθεῖς, αἱ δὲ ψευδεῖς, αἱ δὲ ἀληθεῖς
καὶ ψευδεῖς, αἱ δὲ οὔτε ἀληθεῖς οὔτε ψευδεῖς. ἀληθεῖς μὲν 
οὖν εἰσιν ὧν ἔστιν ἀληθῆ κατηγορίαν ποιήσασθαι, ὡς τοῦ 
μέρα ἐστίν π τοῦ παρόντος  τοῦ φῶς ἐστι, ψευ-
δεῖς δὲ ὧν ἔστι ψευδῆ κατηγορίαν ποιήσασθαι, ὡς τοῦ   (5)
κεκλάσθαι τὴν κατὰ βυθοῦ κώπην  μείουρον εἶναι τὴν
στοάν, ἀληθεῖς δὲ καὶ ψευδεῖς, ποία προσέπιπτεν Ὀρέστῃ
(245) κατὰ μανίαν π τῆς Ἠλέκτρας (καθὸ μὲν γὰρ ὡς π
πάρχοντός τινος προσέπιπτεν, ἦν ἀληθής, πῆρχε γὰρ
Ἠλέκτρα, καθὸ δ ὡς π Ἐρινύος, ψευδής, οὐκ ἦν γὰρ
Ἐρινύς), καὶ πάλιν εἴ τις π Δίωνος ζῶντος κατὰ τοὺς @1 
πνους ὡς π παρεστῶτος ὀνειροπολεῖται ψευδῆ καὶ διά-    (5)
(246) κενον ἑλκυσμόν. οὔτε δὲ ἀληθεῖς οὔτε ψευδεῖς ἦσαν αἱ 
γενικαί· ὧν γὰρ τὰ εἴδη τοῖα  τοῖα, τούτων τὰ γένη 
οὔτε τοῖα οὔτε τοῖα, οἷον τῶν ἀνθρώπων οἱ μέν εἰσιν 
Ἕλληνες οἱ δὲ βάρβαροι, ἀλλ  γενικὸς ἄνθρωπος οὔτε 
Ἕλλην ἐστίν, πεὶ πάντες ἂν οἱ π’ εἴδους ἦσαν Ἕλληνες,
(247) οὔτε βάρβαρος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν.

J. Mau and H. Mutschmann, Sexti Empirici opera, vols. 2 & 3, 2nd edn., Leipzig: Teubner, 2:1914; 3:1961: 2:3-429; 3:1-177.
Retrieved from: http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/Cite?0544:002:107120


Txt. 6
6.6 Cícero, Acad. 2.144-145
Escala de compreensão modal
Visum, adsensus huius modi, conprensio, katalêpsis, scientia, sapiens

negat enim vos Zeno, negat Antiochus scire
quicquam. "Quo modo?" inquies; "nos enim defendi-
mus etiam insipientem multa conprendere". At scire
145.1
negatis quemquam rem ullam nisi sapientem. et hoc
quidem Zeno gestu conficiebat. nam cum extensis digi-
tis adversam manum ostenderat, "visum" inquiebat
"huius modi est"; dein cum paulum digitos contraxerat,
5
"adsensus huius modi"; tum cum plane conpresserat
pugnumque fecerat, conprensionem illam esse dicebat,
qua ex similitudine etiam nomen ei rei, quod ante non 
fuerat, κατάλημψιν imposuit; cum autem laevam ma-
num admoverat et illum pugnum arte vehementerque
10
conpresserat, scientiam talem esse dicebat, cuius com-
potem nisi sapientem esse neminem. sed qui sapiens
sit aut fuerit ne ipsi quidem solent dicere. 

M. Tulli Ciceronis Scripta Quae Manserunt Omnia. Fasc. 42, ed. O. Plasberg, 1922

Sem comentários:

Enviar um comentário

TEMAS DE FILOSOFIA ANTIGA. 3ª SESSÃO. HANDOUT

3ª sessão. Handout. 19 de Feveiro, 2019 Sen. Ep. 58. 6.  Quomodo dicetur ο ὐ σία res necessaria , natura continens fundamentum o...