segunda-feira, 29 de outubro de 2018

Antiga. Handout. 29 de Outubro

       FUNDAMENTO
Não é pouca coisa o que tu procuras; pois a causa da geração e da destruição deve ser completamente investigada.
διαπραγμᾰτεύομαιdiscuss or examine thoroughly, τοῦτοντὸνλόγονPl.Phd.77d; τὴναἰτίαν ib.95e.
αἴτι-οςαον, more rarely οςον Ar.Pl.547: (v. αἰτία):—culpable, responsibleἐπεὶοὔτίμοιαἴτιοίεἰσιν Il.1.153, cf. B.10.34, Hdt.7.214: Comp. αἰτιώτερος Th.4.20: Sup., τοὺςαἰτιωτάτους the most guilty, Hdt.6.50; αἰτινος Id.3.52. 2. Subst., αἴτιοςthe accused, the culprit, A.Ch.70, etc.; οἱαἴτοῦπατρός they who have sinned against my father, ib.273:—c. gen. rei, οἱαἴ.τοῦφόνου ib.117, cf. S.Ph.590, Hdt.4.200. II. responsible for, c. gen. rei, Hdt.1.1, etc. ; αἴτιόςτινόςτινι being the cause of a thing to a person, Lys.13.57, cf. D.23.54, Isoc.8.100: c. inf., αἴτὸνἠέραξηρὸνεἶναι Hdt.2.26; τοῦμὴφαλακροῦσθαι Id.3.12, etc.; αἴθανεῖν S.Ant.1173; αἰπεμφθῆναιἄγγελον Antipho 5.23, cf. Lys.13.82; αἴτιοςτὸσὲἀποκρίνασθαι Pl.La.190e: Comp., τοῦ. . ἐλευθέρανεἶναι. . αἰτιώτερον D.24.5, cf. 51.21: Sup. αἰτιώτατος,ἐντῷστενῷναυμαχῆσαιmainly instrumental in causing the sea-fight, Th.1.74; αἰτοῦμὴἀποθανεῖνD.20.42; -ώτατόντικαὶτελέωςδραστικόν Phld.D.1.23. 2. αἴτιοντόcause, Hp.VM6 (pl.), 21, Hdt.7.125, E.IA939, Th.4.26, etc.; τίποτ’ οὖνἐστιτὸαἴτιοντό. . μηδέναεἰπεῖν; D.8.56; freq. in Philos., τὸδ’ αἴτούτουεἶναιὅτι. . Pl.Phd.11oe, etc.
IV. in Philosophy: 1. nature as an originating power, φ.λέγεται. . ὅθενκίνησιςπρώτηἐνἑκάστῳτῶνφύσειὄντων Arist.Metaph.1014b16; δὲθεὸςκαὶφοὐδὲνμάτηνποιοῦσιν Id.Cael.271a33; δὲφοὐδὲνἀλόγωςοὐδὲμάτηνποιεῖ ib.291b13; μὲντέχνηἀρχὴἐνἄλλῳδὲφἀρχὴἐναὐτῷId.Metaph.1070a8, cf. Mete.381b5, etc.; φκρύπτεσθαιφιλεῖ Heraclit.123; γοητείατῆςφ. Plot.4.4.44; φκοινή, the principle of growth in the universe, Cleanth.Stoic.1.126; as Stoic t.t., the inner fire which causes preservation and growth in plants and animals, defined as πῦρτεχνικὸνὁδῷβαδίζονεἰςγένεσινStoic.1.44, cf. 35, al., S.E.M.9.81; Nature, personified, χάριςτῇμακαρίᾳΦ. Epicur.Fr.469; ΦκαὶΕἱμαρμένηκαὶἈνάγκη Phld. Piet.12; κατωφερὴςΦCorp.Herm.1.14. 2. elementary substance, κινδυνεύειλέγωνταῦταπῦρκαὶὕδωρκαὶγῆνκαὶἀέραπρῶταἡγεῖσθαιτῶνπάντωνεἶναικαὶτὴνφὀνομάζειναὐτὰταῦτα Pl.Lg. 891c, cf. Arist.Fr.52 (defined as τὴνπρώτηνοὐσίαν. . ὑποβεβλημένηνἅπασιτοῖςγεννητοῖςκαὶφθαρτοῖςσώμασιGal.15.3); τῶνφύσειὄντωντὰστοιχεῖάφασινεἶναιφύσινArist.Metaph.1014b33: pl., Epicur.Ep. 1p.6U., al.; ἄτομοιφatoms, Democr.ap. Diog.Oen.5, Epicur.Ep. 1p.7U.; ἄφθαρτοιφ. Phld.Piet.83. 3. concrete, the creation, 'Nature', ἀθανάτου. . φύσεωςκόσμονἀγήρων E.Fr.910 (anap.); περὶφύσεώςτεκαὶτῶνμετεώρωνἀστρονομικὰἄτταδιερωτᾶν Pl.Prt.315c; περὶφύσεως, title of works by Xenophanes, Heraclitus, Gorgias, Epicurus, etc.; [σοφίαἣνδὴκαλοῦσιπερὶφύσεωςἱστορίαν Pl.Phd.96a; περὶφἀφοριζόμενοιδιεχώριζονζῴωντεβίονδένδρωντεφύσινλαχάνωντεγένη Epicr.11.13 (anap.); so later, φτὸὑπὸψυχῆςτῆςπάσηςταχθέν Plot.2.2.1; τὰστοιχεῖατῆςφ.Corp.Herm.1.8; αἱδύοφ., i.e. heaven and earth, light and darkness, etc., PMag.Leid.W.6.42.
       ΓΕΝΕΣΙΣ
III. production, generation, coming into being, opp. ὄλεθρος, Parm.8.21; more usu. opp. φθορά, Pl.Phlb.55a, etc.; περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς,title of work by Arist.: generally, formationπύου Hp.Aph.2.47; origination, makingἱματίων, περὶ τὰ ἀμφιέσματα, Pl. Plt.281b,3; γ. καὶ οὐσία δικαιοσύνης Id.R.359a.
       ΦΘΟΡΑ
2. Philos., passing out of existence, ceasing to be, γενομένῳ παντὶ φ. ἐστι Pl.R. 546a; περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς Id.Phd.95e, title of work by Arist., cf. Pl.Phlb.55a, Arist.Ph.229b13, Gal.6.6; ἡ φ. μεταβολή τίς ἐστι  τῶν φθειρομένων εἰς τοὐναντίον ἑκάστῳ Plu.2.948f: pl., Pl.Phd.96b, R.490e, al.: with dat. (instrumental), ἡ μεγίστη φθορὰ ὕδασιν Id.Ti.23c, cf. 22d.
       96a
Quando eu era jovem, Cebes, estava tremendamente ansioso pelo tipo de sabedoria a que chamam de investigação da natureza. Eu pensei que era uma coisa gloriosa saber as causas de tudo, por que cada coisa vem a ser e por que perece e porque existe; ὑπερήφανος γάρ μοι
ἐδόκει εἶναι, εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑκάστου, διὰ τί γίγνεται
ἕκαστον καὶ διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι.
       97c
É a mente (nous) que organiza e causa todas as coisas. Fiquei satisfeito com esta teoria da causa, e pareceu-me de alguma forma certo que a mente deveria ser a causa de todas as coisas, e pensei: 'Se é assim, a mente, organizando as coisas, organiza tudo e estabelece cada coisa como é melhor para ela ser o que é. Então, se alguém desejar encontrar a causa da geração, destruição ou existência de uma coisa particular, deve descobrir que tipo de existência, ou estado passivo de qualquer tipo, ou atividade, é melhor para ela.
       97d1-3
ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτου
οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὐτοῦ ἐκεί-
νου καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀλλ’ ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον.
ἀναγκαῖον δὲ εἶναι τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι·
τὴν αὐτὴν γὰρ εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν.
E, portanto, em relação a essa coisa em particular, e a respeito de outras coisas também, um homem não precisa de examinar nada para além do que é melhor e mais excelente; pois então ele necessariamente saberá também o que é inferior, já que a ciência de ambos é a mesma.
       Excurso: Arist. MF, II.
       97c1-d1
ὡς ἄρα νοῦς ἐστιν ὁ
διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ τῇ αἰτίᾳ ἥσθην τε
καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων
αἴτιον
, καὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦθ’ οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν
κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκαστον τιθέναι ταύτῃ ὅπῃ
    (5)
ἂν βέλτιστα ἔχῃ· εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν
περὶ ἑκάστου ὅπῃ γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν
περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλτιστον αὐτῷ ἐστιν ἢ εἶναι ἢ
(
d) ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν·
       (994a)   Ἀλλὰ μὴν ὅτι γ’ ἔστιν ἀρχή τις καὶ οὐκ ἄπειρα τὰ @1
αἴτια τῶν ὄντων οὔτ’ εἰς εὐθυωρίαν οὔτε κατ’ εἶδος, δῆλον.
οὔτε γὰρ ὡς ἐξ ὕλης τόδ’ ἐκ τοῦδε δυνατὸν ἰέναι εἰς ἄπειρον
(οἷον σάρκα μὲν ἐκ γῆς, γῆν δ’ ἐξ ἀέρος, ἀέρα δ’ ἐκ πυρός,
καὶ τοῦτο μὴ ἵστασθαι)
Além disso, é óbvio que existe algum primeiro princípio, e que as causas das coisas não são infinitamente numerosas, seja em sequência direta ou em espécie. Pois, a geração material de uma coisa a partir de outra não pode continuar numa progressão infinita (por exemplo, carne feita de terra, terra feita de ar, ar feito de fogo, e assim sucessivamente, sem parar).
       994a5-8. causa eficiente
       οὔτε ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως (οἷον    (5)
τὸν μὲν ἄνθρωπον ὑπὸ τοῦ ἀέρος κινηθῆναι, τοῦτον δ’ ὑπὸ τοῦ
ἡλίου, τὸν δὲ ἥλιον ὑπὸ τοῦ νείκους, καὶ τούτου μηδὲν εἶναι
πέρας)
nem a fonte da mudança (por exemplo, o homem pode ser movido pelo ar, o ar pelo sol, o sol pela contenda, sem nenhum limite para a série).
       994a8-10: causa final
ὁμοίως δὲ οὐδὲ τὸ οὗ ἕνεκα εἰς ἄπειρον οἷόν τε ἰέναι,
βάδισιν μὲν ὑγιείας ἕνεκα, ταύτην δ’ εὐδαιμονίας, τὴν δ’ εὐδαιμο-
νίαν ἄλλου, καὶ οὕτως ἀεὶ ἄλλο ἄλλου ἕνεκεν εἶναι
Da mesma forma, a causa final também não pode retroceder até ao infinito - caminhar tendo a saúde como o seu objetivo, e saúde tendo a felicidade como o seu objectivo, e assim sucessivamente a felicidade teria um outro objectivo ainda: uma coisa seria sempre feita por causa de uma outra sem cessar.
       994a10-19: causa formal
E é exatamente o mesmo com a causa formal. Pois, no caso de todos os termos intermédios de uma série que estão contidos entre um primeiro e um último termo, o termo anterior é necessariamente a causa daqueles que o seguem; porque se tivéssemos que dizer qual dos três é a causa, deveríamos dizer "o primeiro". Em todo o caso, não é o último termo a causa, porque o que vem no fim não é a causa de nada. Nem será o termo intermédio, que é apenas a causa de um [sc.: do último termo] (e não faz diferença se há um termo intermédio ou vários, nem se eles são infinitos ou limitados em número). Mas de séries que são infinitas deste modo, e em geral do infinito, todas as partes são igualmente intermédias até ao momento presente. Assim, se não há um primeiro termo, não há nenhuma causa.
καὶ ἐπὶ    (10)
τοῦ τί ἦν εἶναι δ’ ὡσαύτως. τῶν γὰρ μέσων, ὧν ἐστί  τι ἔσχατον καὶ πρότερον, ἀναγκαῖον εἶναι τὸ πρότερον αἴτιον
τῶν μετ’ αὐτό. εἰ γὰρ εἰπεῖν ἡμᾶς δέοι τί τῶν τριῶν αἴτιον,
τὸ πρῶτον ἐροῦμεν· οὐ γὰρ δὴ τό γ’ ἔσχατον, οὐδενὸς γὰρ τὸ
τελευταῖον· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ μέσον, ἑνὸς γάρ (οὐθὲν δὲ    (15)
διαφέρει ἓν ἢ πλείω εἶναι, οὐδ’ ἄπειρα ἢ πεπερασμένα). τῶν
δ’ ἀπείρων τοῦτον τὸν τρόπον καὶ ὅλως τοῦ ἀπείρου πάντα τὰ
μόρια μέσα ὁμοίως μέχρι τοῦ νῦν· ὥστ’ εἴπερ μηδέν ἐστι
πρῶτον, ὅλως αἴτιον οὐδέν ἐστιν.


Filosofia da Linguagem. Handout: 28 de Out.

       JOGOS DE LINGUAGEM
       7.
Na prática do uso da língua (2), uma das partes chama as palavras, a outra age de acordo com elas; no ensino da língua, porém, encontramos este processo: o aprendiz denomina os objetos. Isto é, ele fala a palavra quando o instrutor aponta para a pedra. – Vai-se encontrar aqui até um exercício mais fácil: o aluno fala as palavras que o instrutor lhe dita — ambos são processos semelhantes à linguagem. 
Podemos também imaginar que todo o processo de uso de palavras em (2) seja um desses jogos por meio dos quais as crianças aprendem a língua materna. Quero chamar esses jogos de “jogos de linguagem”, e falar às vezes de uma língua primitiva como um jogo de linguagem. 
E poder-se-ia chamar os processos de denominação das pedras, e de repetição das palavras ditadas também, de jogos de linguagem. Pense nos vários usos de palavras que se faz nas brincadeiras de roda. 
Chamarei também a totalidade: da linguagem e das atividades com ela entrelaçadas, de “jogo de linguagem”. 
       23.
Mas quantos tipos de sentenças existem? Talvez asserção, pergunta e ordem? – Há inúmerosdesses tipos: inúmeros tipos diferentes de aplicação de tudo o que chamamos de “sinais”, “palavras”, “sentenças”. E essa multiplicidade não é nada fixa, dada de uma vez por todas; mas novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem, poderíamos dizer, passam a existir, e outros envelhecem e são esquecidos. (Nós podemos ter uma imagem aproximada disso nas mudanças da matemática.) 
A expressão “jogo de linguagem” deve enfatizar aqui que o falar de uma língua é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. 
       23. (Cont.)
       Ponha diante de si a multiplicidade de jogos de linguagem por estes e outros exemplos: 
       Dar ordens e agir segundo ordens – 
       Descrever um objeto segundo a aparência ou por medição – 
       tabelas
       Produzir um objeto segundo uma descrição (desenho) – Informar um acontecimento –
Fazer conjecturas sobre um acontecimento –
Propor uma hipótese e prová-la – 
       Apresentar os resultados de um experimento mediante e diagramas – 
       23. (Cont. 2)
       Inventar uma estória; e ler
       Fazer teatro- 
       Cantar na roda - 
       Adivinhar enigmas - 
       Contar uma anedota; contar um conto - 
       Resolver um exemplo de cálculo aplicado - 
       Traduzir de uma língua para outra - 
       Pedir, agradecer, amaldiçoar, orar.
       23 (Cont. 3)
É interessante, comparer a multiplicidade dos instrimentos da língua e os seus modos de aplicação, a multiplicidade de tipos de enunciados e de palavras, com aquilo que os lógicos disseram sobre a estrutura da linguagem. (E também o autor do Tractatus)
       1.
1Augustinus, in den Confessiones I/8:cum ipsi (majores homines) appellabantrem aliquam, et, cum secundum eam vocem corpus ad aliquid movebant, videbam, et tenebamhoc ab eis vocari rem illam, quod sonabant, cum eam vellent ostendere.Hoc autem eos velle ex motu corporis aperiebatur: tamquam verbis naturalibus omnium gentium, quae fiunt vultu et nutu oculorum, ceterorumque membrorum actu, et sonituvocis indicanteaffectionem animiin petendis, habendis, rejicindis, fugiendisve rebus. Ita verba in variis sententiis locis suis posita, et crebro audita, quarum rerum signa essent, paulatim colligebam, measque iam voluntates, edomito in eis signis ore, per haec enuntiabam. 
       Trad. 1
Quando os adultos nomeavam algum objeto e se voltavam para ele, então percebi e entendi que o objeto, pelos sons que eles proferiam, vinha a ser designado quando queriam apontar para ele. Isso, entretanto, inferia dos seus gestos, a língua9 natural de todos os povos, a língua que, pelo jogo das caras e dos olhos, pelos movimentos dos membros e o soar da voz, mostra os sentimentos da alma quando esta ambiciona algo, ou apreende, ou recusa, ou foge. Assim, aprendi a compreender passo a passo que coisas as palavras designavam, e que eu, sempre e repetidamente, nos seus lugares determinados e em frases diferentes, ouvia proferir. E trouxe por elas, na medida em que minha boca se acostumou a esses sinais, meus desejos à expressão. 
       12.
Tal como olhar para a cabine de uma locomotiva: lá estão alavancas que mais ou menos se parecem. (Isto é compreensível, porque todas elas devem ser agarradas com a mão.) Mas uma é a alavanca de uma manivela que pode ser alterada continuamente (ela regula a abertura de uma válvula); a outra é a alavanca de um comutador que só tem duas posições de funcionamento, ou ela está fechada ou aberta; um terceiro é o cabo do freio, quanto mais forte se puxa, mais forte se freia; uma quarta é a alavanca de uma bomba que só funciona quando se a movimenta para lá e para cá. 
Se dizemos: “Toda palavra da linguagem designa alguma coisa”, então até aqui não dissemos absolutamente nada; a não ser que expliquemos exatamente que diferença desejamos estabelecer. (Poderia ser que quiséssemos diferenciar as palavras da língua (8) das palavras ‘sem significado’ que ocorrem nos poemas de Lewis Carroll, ou de palavras como “tra-la-lá” numa cantiga.) 

       13.
Wenn wir sagen: »jedes Wort der Sprache bezeichnet etwas« so ist damit vorerst noch gar nichts gesagt; es sei denn, daß wir genau erklärten, welche Unterscheidung wir zu machen wünschen. (Es könnte ja sein, daß wir die Wörter der Sprache (8) vonWörtern ›ohne Bedeutung‹ unterscheiden wollten, wie sie in Gedichten Lewis Carroll's vorkommen, oder von Worten wie »juwiwallera« in einem Lied.) 
       22.
A concepção de Frege segundo a qual numa asserção se incute uma suposição,24 que é aquilo que é afirmado, baseia-se, na verdade, na possibilidade que existe na nossa linguagem de escrever toda sentença assertiva na forma “Afirma-se que isto e isto é o caso.” – Mas “Que isto e isto é o caso” não é precisamente uma sentença da nossa língua – não é ainda um lance no jogo de linguagem. E se, em vez de “Afirma-se que ...”, escrevo “Afirma- se: isto e isto é o caso”, então a declaração “Afirma-se” torna-se, simplesmente, supérflua. 
       22. (Cont. 1)
Nós poderíamos muito bem escrever toda asserção na forma de uma pergunta com afirmação subsequente; talvez como: “Está chovendo? Sim!”. Isso mostraria que em toda asserção se incute uma pergunta? 
       22. (Cont. 2)
Tem-se, naturalmente, o direito de empregar um sinal de asserção em contraposição, por exemplo, a um sinal de interrogação; ou quando se quer diferenciar uma asserção de uma ficção ou de uma suposição. O erro é somente quando se quer dizer que a asserção consiste de dois atos, o considerar e o afirmar (atribuição de valor de verdade ou algo semelhante), e que executamos esses atos pelos sinais da proposição, mais ou menos como cantamos segundo as notas. O que pode ser comparado com o canto segundo as notas é a leitura em voz alta ou em voz baixa da sentença escrita, mas não o ‘significar’ (o pensar) da sentença lida. 
       22. (Cont. 3)
O sinal fregeano de asserção25 acentua o começo da sentença. Ele tem, portanto, uma função semelhante à do ponto final. Ele diferencia o período total da proposição no período. Quando ouço alguém dizer “Chove”, mas não sei se ouvi o começo ou o final do período, então esta sentença não é um meio de entendimento para mim. 
       22. (Cont. 4)
Denken wir uns ein Bild, einen Boxer in bestimmter Kampf stellung darstellend. Dieses Bild kann nun dazu gebraucht wer den, um jemand mitzuteilen, wie er stehen, sich halten soll; oder, wie er sich nicht halten soll; oder, wie ein bestimmter Mann dort und dort gestanden hat; oder etc. etc. Man könnte dieses Bild (chemisch gesprochen) ein Satzradikal nennen. Ähnlich dachte sich wohl Frege die »Annahme«. 
Imaginemos uma figura representando um boxeador em determinada posição na luta. Essa figura pode ser usada para comunicar a alguém como ele deve se posicionar e se manter; ou como um determinado homem se posicionou aqui e ali; ou etc., etc. Poder-se-ia chamar essa figura de radical proposicional (falando quimicamente). Frege imaginou de maneira bem similar a “suposição”. 26 
       24. Pergunta
Quem não tem diante de si a multiplicidade dos jogos de linguagem estará, talvez, inclinado a fazer perguntas como esta: “O que é uma pergunta?” – Isto é o enunciado de que não sei tal e tal coisa, ou é o enunciado de que desejo que o outro possa me dizer ....? Ou é a descrição da minha condição mental de incerteza? – E o chamado de “socorro!” é uma descrição como essa? 
Pense em quantas coisas diferentes são chamadas de “descrição”: a descrição da posição de um corpo por meio de suas coordenadas; a descrição de uma expressão facial; a descrição de uma sensação táctil; do humor. 
Pode-se certamente substituir a forma habitual da pergunta pelo enunciado ou pela descrição: “quero saber se ....”, ou “estou em dúvida se ....” – mas, com isso, não se aproximam mais entre si os diferentes jogos de linguagem. 
A importância dessas possibilidades de transformação, por exemplo, de todas as asserções em sentenças que comecem com as cláusulas “eu penso” ou “eu creio” (portanto, por assim dizer, em descrições da minha vida interior) vai se mostrar mais claramente em outro lugar. (Solipsismo). 
       27.
“Nós damos nomes às coisas e então podemos falar sobre elas. Referirmo-nos a elas na conversa.” – Como se com o ato de denominação já estivesse dado tudo o que faríamos depois. Como se houvesse apenas uma coisa chamada: “falar das coisas”. Enquanto fazemos as mais diferentes coisas com as nossas sentenças. Pensemos somente nas exclamações. Com as suas funções totalmente diferentes:
Água! Fora! Ai! Socorro! Lindo! Não!
Você ainda está inclinado a chamar essas palavras de “denominações de objetos”? 
       27. (Cont.)
Nas linguagens (2) e (8) não havia uma pergunta sobre a denominação. Isto e seu correlato, a explicação ostensiva, é, poderíamos dizer, um jogo de linguagem próprio. Na realidade, isso significa: nós somos ensinados, treinados para perguntar: “como se chama isto?” – e então a denominação se segue. E há também um jogo de linguagem: inventar um nome para alguma coisa. Portanto, dizer: “Isto se chama ....”, e então empregar o novo nome. (Assim as crianças nomeiam, por exemplo, suas bonecas, falam sobre elas e com elas. Considere, então, com isso, como é peculiar o uso do nome de uma pessoa para chamar o nomeado!) 


TEMAS DE FILOSOFIA ANTIGA. 3ª SESSÃO. HANDOUT

3ª sessão. Handout. 19 de Feveiro, 2019 Sen. Ep. 58. 6.  Quomodo dicetur ο ὐ σία res necessaria , natura continens fundamentum o...