segunda-feira, 22 de outubro de 2018

Filosofia Antiga. Handout 11

       Hipócrates, prognostikon
Τν ητρν δοκέει μοι ριστον εναι πρόνοιαν πιτηδεύειν· προγιγνώσκων γρ κα προλέγων παρ τοσι νοσέουσι τά τε παρεόντα
κα
 τ προγεγονότα κα τ μέλλοντα σεσθαικόσα τε παραλεί-
πουσιν ο
 σθενέοντες κδιηγεύμενος, πιστεύοιτ’ ν μλλον
γιγνώσκειν τ
 τν νοσεόντων πρήγματα, στε τολμν πιτρέπειν
το
ς νθρώπους σφέας ωυτος τ ητρΤν δ θερα- 
πείην
 ριστα ν ποιέοιτο, προειδς τ σόμενα κ τν παρεόν- 
των
 παθημάτων. γιέας μν γρ ποιέειν παντας τος σθενέονταςδύνατον· τοτο γρ το προγιγνώσκειν τ μέλλοντα ποβήσεσθαι
κρέσσον 
ν ν·
      Parece-me a mim uma coisa excelente o médico cultivar o prognóstico; pois, prevendo e predizendo, na presença do doente, o presente, o passado e o futuro, e explicando as omissões de que os pacientes são culpados, acreditar-se-á mais prontamente que está familiarizado com as circunstâncias da doença; de modo que os homens terão a confiança para se entregarem nas mãos de tal médico. E lidará melhor com a cura quem previu o que acontecerá a partir do estado actual das coisas. Pois, é impossível fazer de todos os doentes pessoas saudáveis; isso, de facto, teria sido melhor do que apenas poder prever o que vai acontecer; mas uma vez que as pessoas morrem, alguns até mesmo antes de chamar o médico, por causa da violência da doença, e alguns morrem imediatamente depois de o terem chamado, tendo vivido, talvez, apenas um dia ou um pouco mais, e antes que o médico pudesse trazer sua arte para neutralizar a doença; torna-se, portanto, necessário conhecer a natureza de tais afecções, até que ponto elas estão acima dos poderes da constituição; e, além disso, se há alguma coisa divina nas doenças, e também para aprender a ter um pré-conhecimento disto. Assim, um homem será mais estimado por ser um bom médico, pois ele será melhor capaz de tratar aqueles que podem ser salvos, tendo há muito tempo tempo antecipado tudo; e vendo e anunciando de antemão aqueles que viverão e aqueles que morrerão, ele escapará, assim, à censura.
       75c7-d5
Οκον ε μν λαβόντες ατν πρ το γενέσθαι χοντες γενόμεθαπιστάμεθα κα πρν γενέσθαι κα εθς γενό-μενοι ο μόνον τ σον κα τ μεζον κα τ λαττον λλ
κα σύμπαντα τ τοιαταο γρ περ το σου νν  λόγος   (10)μν μλλόν τι  κα περ ατο το καλο κα ατο το
(d) 
γαθο κα δικαίου κα σίου καίπερ λέγωπερ πάντων ος πισφραγιζόμεθα τ ατ  στι κα ν τας ρωτήσεσιν ρωτντες κα ν τας ποκρίσεσιν ποκρινόμενοι
στε ναγκαον μν τούτων πάντων τς πιστήμας πρ το
γενέσθαι εληφέναι.   (5)
       75e7-11
Κα ε μέν γε λαβόντες κάστοτε μ πιλελήσμεθα,
ε
δότας ε γίγνεσθαι κα ε δι βίου εδέναι· τ γρ
ε
δέναι τοτ’ στιν, λαβόντα του πιστήμην χειν κα μ πολωλεκέναι·  ο τοτο λήθην λέγομεν,  Σιμμία, πι-    (10)
στήμης 
ποβολήν
       75e1-8
Πάντως δήπου, φη,  Σώκρατες.
Ε
 δέ γε ομαι λαβόντες πρν γενέσθαι γιγνόμενοι πω-
λέσαμεν
στερον δ τας ασθήσεσι χρώμενοι περ ατ
κείνας ναλαμβάνομεν τς πιστήμας ς ποτε κα πρν
ε
χομεν, ρ’ οχ  καλομεν μανθάνειν οκείαν ν πιστήμην    (5)ναλαμβάνειν εη; τοτο δέ που ναμιμνσκεσθαι λέγοντες ρθς ν λέγοιμεν;
Πάνυ γε. 
       Pl. Phdr. 249b6-d3
δε γρ ν-
θρωπον συνιέναι κατ’ ε
δος λεγόμενον, κ πολλν ἰὸν α-
(
c) σθήσεων ες ν λογισμ συναιρούμενον· τοτο δ’ στννάμνησις κείνων  ποτ’ εδεν μν  ψυχ συμπορευθεσα
θε
 κα περιδοσα  νν εναί φαμεν, κα νακύψασα ες
τ
 ν ντως. δι δ δικαίως μόνη πτεροται  το φιλοσό-
φου διάνοια· πρ
ς γρ κείνοις εί στιν μνήμ κατ δύναμιν,   (5)
πρ
ς οσπερ θες ν θεός στιν. τος δ δ τοιούτοις νρ πομνήμασιν ρθς χρώμενος, τελέους ε τελετς τελού-
μενος, τέλεος 
ντως μόνος γίγνεται· ξιστάμενος δ τν
(
d) νθρωπίνων σπουδασμάτων κα πρς τ θεί γιγνόμενος,
νουθετε
ται μν π τν πολλν ς παρακινν, νθουσιάζων
δ
 λέληθεν τος πολλούς.
Porque um ser humano tem de entender uma concepção geral formada ao coligir numa unidade por meio da razão, as muitas percepções dos sentidos; e esta é uma lembrança daquelas coisas que uma vez a nossa alma viu, quando viajava com Deus e, levantando sua visão acima das coisas que nós agora dizemos existir, se elevou até o ser real. E, portanto, é justo que apenas a mente do filósofo tenha asas, pois ele é sempre, na medida em que é capaz, em comunhão, através da memória, com essas coisas, a comunhão com a qual faz que Deus seja divino. Agora, um homem que emprega tais memórias corretamente está sempre sendo iniciado em mistérios perfeitos e somente ele se torna verdadeiramente perfeito. mas uma vez que ele se separa dos interesses humanos e vira sua atenção para o divino, é repreendido pelo vulgar, que o considera louco e não sabe que ele é inspirado.

Sem comentários:

Enviar um comentário

TEMAS DE FILOSOFIA ANTIGA. 3ª SESSÃO. HANDOUT

3ª sessão. Handout. 19 de Feveiro, 2019 Sen. Ep. 58. 6.  Quomodo dicetur ο ὐ σία res necessaria , natura continens fundamentum o...