terça-feira, 20 de novembro de 2018

Antiga 21 de Novembro

200.
(a)   Τοῦτο μὲν τοίνυνεἰπεῖν τὸν Σωκράτηφύλαξον παρὰ
σαυτῷ μεμνημένος ὅτου· τοσόνδε δὲ εἰπέπότερον 

 Ἔρως
ἐκείνου οὗ ἔστιν ἔρωςἐπιθυμεῖ αὐτοῦ  οὔ


  Πάνυ γεφάναι
  Πότερον ἔχων αὐτὸ οὗ ἐπιθυμεῖ τε καὶ ἐρᾷεἶτα ἐπιθυμεῖ   (5)
τε καὶ ἐρᾷ οὐκ ἔχων;
  Οὐκ ἔχωνὡς τὸ εἰκός γεφάναι.
  

Σκόπει δήεἰπεῖν τὸν Σωκράτηἀντὶ τοῦ εἰκότος εἰ 
ἀνάγκη οὕτωςτὸ ἐπιθυμοῦν ἐπιθυμεῖν οὗ ἐνδεές ἐστιν μὴ 
(b) ἐπιθυμεῖνἐὰν μὴ ἐνδεὲς 

  Καλῶς λέγειςἆρ’ οὖν βούλοιτ’ ἄν τις μέγας ὢν μέγας 
εἶναι ἰσχυρὸς ὢν ἰσχυρός;   (5)
  Ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων
  Οὐ γάρ που ἐνδεὴς ἂν εἴη τούτων  γε ὤν
  Ἀληθῆ λέγεις.
Se, com efeito, quando alguém que já sendo forte (tendo já força), quer continuar a ser forte (ter força) ou se quando alguém que já sendo rápido (tendo já rapidez), quer continuar a ser rápido (ter rapidez), e se quando alguém sendo já saudável (tendo já saúde), quer continuar a ter saúde (ter saúde) (etc.,) Com efeito talvez alguém pudesse pensar isto também a respeito de todas as coisas deste género, que aqueles que já são da maneira que são e o que são ao ter todas as coisas que têm ao modo  como as têm, estes desejam (continuar a) ter todas as coisas que já têm e seguir continuando a ter as coisas que já têm. Ora, é para que não nos iludamos que eu digo isto que vou dizer: Todos aqueles que, Agatão, se é que estás a prestar atenção, têm todas aquelas coisas que no momento presente possuem, detêm-nas necessariamente, quer queiram quer não queiram. E como é que então sucederá que também podem desejar tê-las ou ser como são? Mas quando alguém diz: “Eu, sendo saudável (tendo saúde), desejo também ainda continuar a ser saudável (continuar a ter saúde), e sendo rico (tendo riqueza), desejo continuar a ser rico (ter riqueza), e desejo continuar sendo o que sou e continar tendo o que tenho” poder-se-ia responder-lhe que: “Tu, homem, que adquiriste riqueza como saúde e força física, também desejas continuar no momento presente a ter adquirido essas mesmas coisas que adquiriste e tens quer tu queiras quer não queiras.” Exame, por conseguinte, se quando dizes isto: “quero continuar a ter no futuro disponíveis aquelas que no presente já tenho à minha disposição” […] Portanto, isto mesmo é amar o que não tem prepado nem adquiriu, ter no tempo futuro isso preservado e à sua disposição. […] ortanto este e quem quer que esteja de desejos deseja o que não tem pronto nem está à sua disposição, e o que ele não tem e o que ele não é mas de que sente falta. Estas são as coisas de que se têm desejo e amor.


  Εἰ γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὢν βούλοιτο ἰσχυρὸς εἶναιφάναι τὸν 
Σωκράτηκαὶ ταχὺς ὢν ταχύςκαὶ ὑγιὴς ὢν ὑγιήςἴσως   (10)
γὰρ ἄν τις ταῦτα οἰηθείη καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τοὺς ὄντας 
(c) τε τοιούτους καὶ ἔχοντας ταῦτα τούτων ἅπερ ἔχουσι καὶ
ἐπιθυμεῖνἵν’ οὖν μὴ ἐξαπατηθῶμεντούτου ἕνεκα λέγω— 
τούτοις γάρ Ἀγάθωνεἰ ἐννοεῖςἔχειν μὲν ἕκαστα
τούτων ἐν τῷ παρόντι ἀνάγκη  ἔχουσινἐάντε βούλωνται
ἐάντε μήκαὶ τούτου γε δήπου τίς ἂν ἐπιθυμήσειενἀλλ’    (5)
ὅταν τις λέγῃ ὅτι ἐγὼ ὑγιαίνων βούλομαι καὶ ὑγιαίνειν,
καὶ πλουτῶν βούλομαι καὶ πλουτεῖνκαὶ ἐπιθυμῶ αὐτῶν
τούτων  ἔχωεἴποιμεν ἂν αὐτῷ ὅτι σύ ἄνθρωπε,
(d) πλοῦτον κεκτημένος καὶ ὑγίειαν καὶ ἰσχὺν βούλει καὶ εἰς
τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα κεκτῆσθαιἐπεὶ ἐν τῷ γε νῦν
παρόντιεἴτε βούλει εἴτε μήἔχεις· σκόπει οὖνὅταν 
τοῦτο λέγῃςὅτι ἐπιθυμῶ τῶν παρόντωνεἰ ἄλλο τι λέγεις 
 τόδεὅτι βούλομαι τὰ νῦν παρόντα καὶ εἰς τὸν ἔπειτα   (5)
χρόνον παρεῖναιἄλλο τι ὁμολογοῖ ἄνΣυμφάναι ἔφη τὸν 
Ἀγάθωνα
  Εἰπεῖν δὴ τὸν ΣωκράτηΟὐκοῦν τοῦτό γ’ ἐστὶν ἐκείνου 
ἐρᾶν οὔπω ἕτοιμον αὐτῷ ἐστιν οὐδὲ ἔχειτὸ εἰς τὸν
ἔπειτα χρόνον ταῦτα εἶναι αὐτῷ σῳζόμενα καὶ παρόντα;    (10)
(e)   Πάνυ γεφάναι
  Καὶ οὗτος ἄρα καὶ ἄλλος πᾶς  ἐπιθυμῶν τοῦ μὴ ἑτοίμου 
ἐπιθυμεῖ καὶ τοῦ μὴ παρόντοςκαὶ  μὴ ἔχει καὶ  μὴ ἔστιν @1 
αὐτὸς καὶ οὗ ἐνδεής ἐστιτοιαῦτ’ ἄττα ἐστὶν ὧν  ἐπιθυμία
τε καὶ  ἔρως ἐστίν;   (5)
  Πάνυ γ’εἰπεῖν
  Ἴθι δήφάναι τὸν Σωκράτηἀνομολογησώμεθα τὰ εἰρη-
μέναἄλλο τι ἔστιν  Ἔρως πρῶτον μὲν τινῶνἔπειτα 
τούτων ὧν ἂν ἔνδεια παρῇ αὐτῷ;Paradoxo do amor. Se o amor é daquilo que não se tem, não se é, do que justamente se sente falta como a única coisa que não se tem, se o amor é do belo que não se é, não se tem e não está disponível, então o amor é o contrário do belo, o amor é feio. 
201.
(a)   Ναίφάναι
  Ἐπὶ δὴ τούτοις ἀναμνήσθητι τίνων ἔφησθα ἐν τῷ λόγῳ
εἶναι τὸν Ἔρωτα· εἰ δὲ βούλειἐγώ σε ἀναμνήσωοἶμαι
γάρ σε οὑτωσί πως εἰπεῖνὅτι τοῖς θεοῖς κατεσκευάσθη τὰ 
πράγματα δι’ ἔρωτα καλῶν (as coisas que foram constituídas pelos deuses foram-no por amor do belo)· αἰσχρῶν γὰρ οὐκ εἴη ἔρως (não há amor por coisas feias)οὐχ   (5)
οὑτωσί πως ἔλεγες;
  Εἶπον γάρφάναι τὸν Ἀγάθωνα

  Καὶ ἐπιεικῶς γε λέγεις ἑταῖρεφάναι τὸν Σωκράτη·
καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχειἄλλο τι  Ἔρως κάλλους ἂν εἴη
ἔρωςαἴσχους δὲ οὔὩμολόγει.   (10)
(b)   Οὐκοῦν ὡμολόγηταιοὗ ἐνδεής ἐστι καὶ μὴ ἔχειτούτου 
ἐρᾶν
  Ναίεἰπεῖν
  Ἐνδεὴς ἄρ’ ἐστὶ καὶ οὐκ ἔχει  Ἔρως κάλλος.
  Ἀνάγκηφάναι.    (5)
  Τί δέτὸ ἐνδεὲς κάλλους καὶ μηδαμῇ κεκτημένον κάλλος
ἆρα λέγεις σὺ καλὸν εἶναι
  Οὐ δῆτα.
  Ἔτι οὖν ὁμολογεῖς Ἔρωτα καλὸν εἶναιεἰ ταῦτα οὕτως 
ἔχει;    (10)
  Καὶ τὸν Ἀγάθωνα εἰπεῖν Κινδυνεύω Σώκρατεςοὐδὲν
εἰδέναι ὧν τότε εἶπον
(c)   Καὶ μὴν καλῶς γε εἶπεςφάναι Ἀγάθωνἀλλὰ
σμικρὸν ἔτι εἰπέ· τἀγαθὰ οὐ καὶ καλὰ δοκεῖ σοι εἶναι;


DISCURSO DE DIOTIMA
 δεῖ δή Ἀγάθωνὥσπερ σὺ διηγήσωδιελθεῖν
(e) αὐτὸν πρῶτοντίς ἐστιν  Ἔρως καὶ ποῖός τιςἔπειτα τὰ
ἔργα αὐτοῦ.
201d8e2

ESTRUTURA METACSY

 οἴειὅτι ἂν μὴ καλὸν   (10)
ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι αἰσχρόν
202.
(a)   Μάλιστά γε
   καὶ ἂν μὴ σοφόνἀμαθές οὐκ ᾔσθησαι ὅτι ἔστιν 
τι μεταξὺ σοφίας καὶ ἀμαθίας;
  Τί τοῦτο@1
  Τὸ ὀρθὰ δοξάζειν καὶ ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι οὐκ    (5)
οἶσθ’ἔφηὅτι οὔτε ἐπίστασθαί ἐστινἄλογον γὰρ πρᾶγμα 
πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη; —οὔτε ἀμαθίατὸ γὰρ τοῦ ὄντος
τυγχάνον πῶς ἂν εἴη ἀμαθία; —ἔστι δὲ δήπου τοιοῦτον  
ὀρθὴ δόξαμεταξὺ φρονήσεως καὶ ἀμαθίας.
  Ἀληθῆἦν δ’ ἐγώλέγεις.   (10)
(b)   Μὴ τοίνυν ἀνάγκαζε  μὴ καλόν ἐστιν αἰσχρὸν εἶναι
μηδὲ  μὴ ἀγαθόνκακόνοὕτω δὲ καὶ τὸν Ἔρωτα ἐπειδὴ
αὐτὸς ὁμολογεῖς μὴ εἶναι ἀγαθὸν μηδὲ καλόνμηδέν τι
μᾶλλον οἴου δεῖν αὐτὸν αἰσχρὸν καὶ κακὸν εἶναιἀλλά τι
μεταξύἔφητούτοιν.    (5)


  Καὶ μήνἦν δ’ ἐγώὁμολογεῖταί γε παρὰ πάντων μέγας
θεὸς εἶναι.
  Τῶν μὴ εἰδότωνἔφηπάντων λέγεις καὶ τῶν εἰδότων;
  Συμπάντων μὲν οὖν.
  Καὶ  γελάσασα Καὶ πῶς ἄνἔφη Σώκρατες,   (10)
(c) ὁμολογοῖτο μέγας θεὸς εἶναι παρὰ τούτωνοἵ φασιν αὐτὸν 
οὐδὲ θεὸν εἶναι
  Τίνες οὗτοιἦν δ’ ἐγώ.
  Εἷς μένἔφησύμία δ’ ἐγώ.
  Κἀγὼ εἶπονΠῶς τοῦτοἔφηνλέγεις;   (5)
  Καὶ Ῥᾳδίωςἔφηλέγε γάρ μοιοὐ πάντας θεοὺς 
φῂς εὐδαίμονας εἶναι καὶ καλούς τολμήσαις ἄν τινα μὴ 
φάναι καλόν τε καὶ εὐδαίμονα θεῶν εἶναι;
  
Μὰ Δί’ οὐκ ἔγωγ’ἔφην
  Εὐδαίμονας δὲ δὴ λέγεις οὐ τοὺς τἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ   (10)
κεκτημένους
  Πάνυ γε
(d)   Ἀλλὰ μὴν Ἔρωτά γε ὡμολόγηκας δι’ ἔνδειαν τῶν @1 
ἀγαθῶν καὶ καλῶν ἐπιθυμεῖν αὐτῶν τούτων ὧν ἐνδεής
 ἐστιν.
 
  Ὡμολόγηκα γάρ
  Πῶς ἂν οὖν θεὸς εἴη  γε τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἄμοιρος;    (5)
  Οὐδαμῶςὥς γ’ ἔοικεν.

  Ὁρᾷς οὖνἔφηὅτι καὶ σὺ Ἔρωτα οὐ θεὸν νομίζεις;
  Τί οὖν ἄνἔφηνεἴη  Ἔρωςθνητός;
  Ἥκιστά γε
  Ἀλλὰ τί μήν;   (10)
  Ὥσπερ τὰ πρότεραἔφημεταξὺ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου
  Τί οὖν Διοτίμα

  Δαίμων μέγας Σώκρατες· καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον 
(e) μεταξύ ἐστι θεοῦ τε καὶ θνητοῦ.
  Τίναἦν δ’ ἐγώδύναμιν ἔχον;


  Ἑρμηνεῦον καὶ διαπορθμεῦον θεοῖς τὰ παρ’ ἀνθρώπων 
καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶντῶν μὲν τὰς δεήσεις καὶ
θυσίαςτῶν δὲ τὰς ἐπιτάξεις τε καὶ ἀμοιβὰς τῶν θυσιῶν,   (5)
ἐν μέσῳ δὲ ὂν ἀμφοτέρων συμπληροῖὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ
αὑτῷ συνδεδέσθαιδιὰ τούτου καὶ  μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ
καὶ  τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τε περὶ τὰς θυσίας καὶ τελετὰς 
203.
(a) καὶ τὰς ἐπῳδὰς καὶ τὴν μαντείαν πᾶσαν καὶ γοητείανθεὸς
δὲ ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυταιἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν  
ὁμιλία καὶ  διάλεκτος θεοῖς πρὸς ἀνθρώπουςκαὶ ἐγρη- 
γορόσι καὶ καθεύδουσι· καὶ  μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα σοφὸς
δαιμόνιος ἀνήρ δὲ ἄλλο τι σοφὸς ὢν  περὶ τέχνας    (5)
 χειρουργίας τινὰς βάναυσοςοὗτοι δὴ οἱ δαίμονες @1 
πολλοὶ καὶ παντοδαποί εἰσινεἷς δὲ τούτων ἐστὶ καὶ  
Ἔρως.

Sem comentários:

Enviar um comentário

TEMAS DE FILOSOFIA ANTIGA. 3ª SESSÃO. HANDOUT

3ª sessão. Handout. 19 de Feveiro, 2019 Sen. Ep. 58. 6.  Quomodo dicetur ο ὐ σία res necessaria , natura continens fundamentum o...